Совет|

Д Н Е В Е Н   Р Е Д за 25-та седница на Советот на Општина Центар, закажана за 21.2.2019 (четврток), со почеток во 15:00 часот во салата на Советот (барака бр.6)

1.           Предлог-решение за престанок на мандатот на член на Советот на Општина Центар-Скопје.

2.           Предлог-заклучок по Годишниот извештај за работана Полициската станица од општа надлежност „Центар“ за 2018 година.

3.           Предлог-одлука за подигнување спомен обележје на Горан Стефановски.

4.           Предлог-одлука за формирање на Општински совет за превенција од детско престапништво на Општина Центар-Скопје.

5.           Предлог-заклучок по Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „Кирил и Методиј“-Скопје на учебната 2018/2019 година.

6.           Предлог-заклучок по Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „Димитар Миладинов“-Скопје за учебната 2018/2019 година.

7.           Предлог-заклучок по Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје за учебната 2018/2019 година.

8.           Предлог-заклучок по Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „11 Октомври“-Скопје за учебната 2018/2019 година.

9.           Предлог-заклучок по Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје за учебната 2018/2019 година.

10.         Предлог-заклучок по Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје за учебната 2018/2019 година.

11.         Предлог-заклучок по Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје за учебната 2018/2019 година.

12.         Предлог-одлука за дополнување на Годишната програма за работа на Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје за учебната 2018/2019 година.

13.         Предлог-одлука за дополнување на Годишната програма за екскурзии и други слободни активности на Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје за учебната 2018/2019 година.

14.         Предлог-одлука за дополнување на Годишната програма за работа на Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје за учебната 2018/2019 година.

15.         Предлог-одлука за давање согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈУДГ ОЦ „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје.

16.         Предлог-одлука за давање согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места  во ЈУДГ ОЦ „Кочо рацин“-Скопје.

17.         Предлог-одлука за давање согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места  во ЈУДГ ОЦ „13 Ноември“-Скопје.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window