Урбанистички проект за ГП 10.50 во ДУП Ј 07

Урбанистички проект ГП 12.21.2 Ј 07

Урбанистички проект со план за парцелација за поместување на границата помеѓу градежните парцели 4.11 и 4.16 од Изменување и дополнување на ДУП Буњаковец 2 (Одлука бр.07-9331/10 од 10.12.2012), на КП 10703 и дел од КП 10706, КО Центар 1, Општина Центар-Скопје

Урбанистички проект со план за парцелација за парцелација за формирање на една градежна парцела од ГП 4.28 и ГП 4.28 а од Детален Урбанистички План за Градска Четврт Ј06, дел од локалитет Тасино Чешмиче 1 и Тасино Чешмиче 2, Општина Центар

Урбанистичкиот проект со план за парцелација за формирање на градежна парцела на КП 4323, КП 4324 и дел од КП 4309/6, КО Центар 1 согласно ДУП `Француски гробишта` со намена А1.1 – станбени куќи – слободностоечки, Општина Центар – Скопје

Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на една градежна парцела од ГП 18.08 и ГП 18.09, согласно Изменување и дополнување на ДУП Буњаковец 2 со намена А2-домување во згради Општина Центар – Скопје

Close Search Window