Урбанистички проект за ГП 10.50 во ДУП Ј 07

Урбанистички проект ГП 12.21.2 Ј 07

Урбанистички проект со план за парцелација за поместување на границата помеѓу градежните парцели 4.11 и 4.16 од Изменување и дополнување на ДУП Буњаковец 2 (Одлука бр.07-9331/10 од 10.12.2012), на КП 10703 и дел од КП 10706, КО Центар 1, Општина Центар-Скопје

Урбанистички проект со план за парцелација за парцелација за формирање на една градежна парцела од ГП 4.28 и ГП 4.28 а од Детален Урбанистички План за Градска Четврт Ј06, дел од локалитет Тасино Чешмиче 1 и Тасино Чешмиче 2, Општина Центар

Урбанистичкиот проект со план за парцелација за формирање на градежна парцела на КП 4323, КП 4324 и дел од КП 4309/6, КО Центар 1 согласно ДУП `Француски гробишта` со намена А1.1 – станбени куќи – слободностоечки, Општина Центар – Скопје

Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на една градежна парцела од ГП 18.08 и ГП 18.09, согласно Изменување и дополнување на ДУП Буњаковец 2 со намена А2-домување во згради Општина Центар – Скопје

1.1_02.2023_UP Tasino cesmice_UP so plan za parcelacija-potpis_rev

Урбанистички проект со план за парцелација за утврдување на нова парцелација и формирање на нови две градежни парцели од градежна парцела ГП 4.9 и ГП 4.10 од Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за дел од локалитет „Буњаковец 1“ УМ 1, УМ 2, УМ 3, УМ 4, УМ 5, УМ 6, УМ 8, УМ 9, УМ 10, УМ 11, УМ 12, УМ1 3, УМ 14, Општина Центар – Скопје

Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на една градежна парцела од ГП 4.7 и ГП 4.22  согласно Изменување и дополнување на ДУП „Буњаковец“ 1 УМ1, УМ2, УМ 3, УМ4, УМ5, УМ6, УМ8, УМ9, УМ 10, УМ11, УМ12, УМ13, УМ14, УМ15, УМ18, УМ19, УМ20, УМ21, УМ22, УМ23, со намена А2.2-станбени згради за колективно домување, Општина Центар – Скопје

Close Search Window