КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТАКНУВАЊЕ НА ФИРМА, ОДНОСНО НАЗИВ НА ДЕЛОВНА ПРОСТОРИЈА

КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УЛИЦИ СО ПАТНИЧКИ, ТОВАРНИ, МОТОРНИ ВОЗИЛА, АВТОБУСИ, СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА И МОТОРЦИКЛИ, ШТО СЕ ПЛАЌА ПРИ РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛАТА

КОМУНАЛНИ ТАКСИ ЗА ИСТАКНУВАЊЕ НА РЕКЛАМИ, ОБЈАВИ И ОГЛАСИ НА ЈАВНИ МЕСТА

КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПЛОШТАДИ И ДРУГ ПРОСТОР ВО ГРАДОВИТЕ И ДРУГИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, СО ЦЕЛ ИЗЛОЖУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ, ПРИРЕДУВАЊЕ ИЗЛОЖБИ И ЗАБАВНИ ПРИРЕДБИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ

КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ ЗА ПАРКИРАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

НАДОМЕСТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ КОИ СЕ ПЛАЌААТ ЗА СПИСИТЕ И ДЕЈСТВИЈАТА КАЈ ОРГАНИТЕ НА ОПШТИНАТА

2% ОД НАПЛАТЕНИТЕ ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА (КАСКО) И ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ ОД УПОТРЕБА НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА

Close Search Window