Барања

Формулар за Поставување урбана опрема

Формулар за Вршење дејност надвор од деловен простор

Барање за издавање микролокациски услови Општина Центар

Одлуки

Одлука за утврдување на условите, начинот и постапката за издавање одобрение за вршење дејност надвор од деловен простор

Одлука за утврдување на потребата за поставување на урбана опрема

Изменување и дополнување на Одлука за утврдување на потребата за поставување на урбана опрема

Програма

1 Текстуален дел – Програма за урбана опрема, дел од Општина Центар

2 Графички дел – Програма за урбана опрема, дел од Општина Центар

Comments are closed.

Close Search Window