Комисијата за мандатни прашања, избори и именување

Претседател

Јон Фрчкоски

Членови

1. Елвир Шабановиќ

2. Биљана Чурилова

3. Никола Георгиевски

4. Драган Станојевиќ

5. Петар Милетиќ

6. Томислав Лазаров

Комисијата за статут и прописи

Претседател

Зоран Поповски

Членови

1. Сергеј Попов

2. Дарко Гиговски

3. Оливер Тоновски

4. Никола Георгиевски

Комисијата за финансирање и буџет

Претседател

Томослав Лазаров

Членови

1. Билјана Петрушева

2. Снежана Чупеска

3. Никола Георгиевски

4. Ружа Пачаџиева

Комисијата за урбанизам, планирање и уредување на просторот

Претседател

Ѓошо Вангелов

Членови

1. Биљана Чурилов

2. Оливер Тоновски

3. Никола Георгиевски

4. Снежана Чупеска

5. Томислав Лазаров

6. Милош Делевиќ

Комисијата за локален економски развој

Претседател

Елвир Шабановиќ

Членови

1. Бојана Новаковиќ

2. Вејсел Халими

3. Милош Делевиќ

4. Билјана Петрушева

Комисијата за комунални работи и заштита на животната средина и природата

Претседател

Бети Дејанова

Членови

1. Драган Станојевиќ

2. Милош Делевиќ

3. Сергеј Попов

4. Петар Милетиќ

Комисијата за јавни дејности

Претседател

Дарко Гиговски

Членови

1. Оливер Тоновски

2. Ѓошо Вангелов

3. Зоран Поповски

4. Билјана Петрушева

Комисијата за образование

Претседател

Биљана Чурилова

Членови

1. Ружа Пачаџиева

2. Бети Дејанова

3. Бојана Новаковиќ

4. Снежана Чупеска

5. Јулијана Димески

6. Милош Делевиќ

Комисијата за здравствена, социјална заштитa и заштита на децата

Претседател

Бети Дејанова

Членови

1. Елвир Шабановиќ

2. Ѓошо Вангелов

3. Јована Мирческа

4. Сергеј Попов

Комисијата за доделување на општински награди

Претседател

Билјана Петрушева

Членови

1. Зоран Поповски

2. Сергеј Попов

3. Драган Станојевиќ

4. Вејсел Халими

Комисијата за еднакви можности меѓу жените и мажите (родова еднаквост)

Претседател

Јована Мирческа

Членови

1. Јулијана Димеска

2. Билјана Петрушева

3. Вејсел Халими

4. Елвир Шабановиќ

5. Ружа Пачаџиева

6. Јана Белчева Андреевска

Комисијата за култура

Претседател

Бојана Новаковиќ

Членови

1. Петар Милетиќ

2. Дарко Гиговски

3. Томислав Лазаров

4. Јована Мирческа

Комисијата за програма за работа на Советот

Претседател

Оливер Тоновски

Членови

1. Јана Белчева Андреевска

2. Ѓошо Вангелов

3. Милош Делевиќ

4. Сергеј Попов

Комисијата за доделување на Годишната награда на Општина Центар „Феникс“

Претседател

Зоран Поповски

Членови

1. Јулијана Димески

2. Дарко Гиговски

3. Елена Петковска

4. Магдалена Неделковска

5. Дарко Конески

6. Нико Николовски

7. Магдалена Забазновска

8. Мери Лазарова Младеновска

Решението за определување членови од Советот на Општина Центар-Скопје за учество при склучување бракови во Матичната служба на Град Скопје

1. Биљана Чурилова

2. Драган Станојевиќ

3. Ружа Пачаџиева

Close Search Window