Комисија за мандатни прашања, избор и именување

 

претседател: Гордан Симоновски 

 

членови: 

1. Ненад Матевски

2. Бојана Атанасовска

3. Јана Белчева Андреевска 

4. Гане Петров

5. Игор Лазарев

6. Билјана Петрушева

 

Комисија за статут и прописи

 

претседател: Оливер Тоновски 

 

членови: 

1. Дивна Пенчиќ

2. Гордан Симоновски 

3. Александар Кочев 

4. Марија Среброва

 

Комисија за програма за работа на Совет

 

претседател: Јана Белчева Андреевска 

 

членови: 

1. Елена Бошевска

2. Филип Антовски

3. Александар Кочев

4. Владимир Огненовски

 

Комисија за финансирање и буџет

 

претседател: Игор Димески

 

членови: 

1. Јана Белчева Андреевска

2. Ненад Матевски

3. Билјана Петрушева

4. Дејан Николовски

 

Комисија за локален економски развој

 

претседател: Игор Лазарев

 

членови: 

1. Андријана Будимир Филиповски

2. Јане Димески

3. Ненад Матевски

4. Игор Димевски

 

Комисија за урбанизам, планирање и уредување на просторот

 

претседател: Дивна Пенчиќ 

 

членови: 

1. Ненад Матевски

2. Дејан Николовски 

3. Филип Антовски

4. Марија Среброва 

5. Виолета Велковска 

6. Игор Лазарев

 

Комисија за комунални работи и заштита на животната средина и природата

 

претседател: Филип Антовски 

 

членови: 

1. Јане Димески

2. Едина Муса

3. Александар Кочев

4. Владимир Огненовски

 

Комисија за јавни дејности

 

претседател: Гане Петров 

членови: 

 

1 Бојана Атанасовска

2. Ненад Матевски

3. Јане Димевски

4. Владимир Огненоски 

5. Оливер Тоновски

6. Милош Делевиќ

 

Комисија за култура

 

претседател: Марија Среброва

 

членови: 

1. Петар Атанасовски 

2. Филип Антовски

3. Дејан Николовски

4. Слаѓана Пајмаковска 

5. Дивна Пенчиќ

6. Елена Бошевска

 

Комисија за образование

 

претседател: Андријана Будимир Филиповски

 

членови: 

1. Едина Муса

2. Елена Бошевска

3. Дивна Пенчиќ

4. Слаѓана Пајмаковска 

5. Марија Среброва

6. Виолета Велковска

 

Комисија за здравствена, социјална заштита и заштита на децата

 

претседател: Петар Атанасовски

 

членови: 

1. Андријана Будимир Филиповски

2. Бојана Атанасовска 

3. Гане Петров

4. Влатко Огненовски

 

Комисија за еднакви можности на жените и мажите

 

претседател Андријана Будимир Филиповски 

 

членови: 

1. Едина Муса

2. Јана Белчева Андреевска 

3. Милош Делевиќ

4. Игор Димески

 

Комисија за доделување општински награди

 

претседател: Елена Бошевска 

 

членови: 

1. Филип Антовски

2. Јане Димески

3. Слаѓана Пајмакоска 

4. Игор Димески

 

Комисија за доделување на Годишна награда на Општина Центар „Феникс“

 

претседател: Слаѓана Пајмакоска

 

членови: 

1. Андријана Будимир Филипоски

2. Јане Димески

3. Маја Борозан

4. Дарко Гиговски

5. Цуте Трајчевски

6. Зорана Паневска

7. Владимир Огњановски 

8. Василка Аврамовска

 

Решение за определување членови од Советот на Општина Центар-Скопје за учество при склучувањето бракови во Матичната служба на Град Скопје

1. Едина Муса

2. Андријана Будимир Филипоски

3. Александар Кочев

 
Close Search Window