Програма за јавни работи на Општина Центар Скопје за 2022 година

Програма за здравствена, социјална заштита и заштита на деца на Општина Центар Скопје за 2022 година

Програма за реконструкција и санација на основните училишта на Општина Центар Скопје за 2022 година

Програма за спорт и рекреација на Општина Центар Скопје за 2022 година

Програма за образование на Општина Центар Скопје за 2022 година 

Програма за култура на Општина Центар Скопје за 2022 година 

Програма на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите за 2022 година 

Програма за урбано планирање Ф на Општина Центар Скопје за 2022 година 

Програма за локален економски развој на Општина Центар Скопје за 2022 година 

Програмата за заштита на животната средина на Општина Центар Скопје за 2022 година 

Програма за комунални дејности на Општина Центар Скопје за 2022 година

Close Search Window