Програми 2024 година

ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ ЗА 2024 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ЗДРАВСТВЕНА, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ ЗА 2024 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ ЗА 2024

 

Програми 2023 година

1. Програма за работа на Советот на Општина Центар-Сопје за 2023 година

2. Програма за урбано планирање Ф на Општина Центар-Сопје за 2023 година

3. Програма за комунални дејности на Општина Центар-Сопје за 2023 година

4. Програма за заштита на животната средина на Општина Центар-Сопје за 2023 година

5. Програма за јавни работи на Општина Центар-Сопје за 2023 година

6. Програма за реконструкција и санација на основните училишта на Општина Центар-Сопје за 2023 година

7. Програма за здравствена и социјална заштита и заштита на децата на Општина Центар-Сопје за 2023 година

8. Програма за култура на Општина Центар-Сопје за 2023 година

9. Програма за образование на Општина Центар-Сопје за 2023 година

10. Програма за спорт и рекреација на Општина Центар-Сопје за 2023 година

11. Програма за локален економски развој на Општина Центар-Сопје за 2023 година

Програми 2022 година

Програма за јавни работи на Општина Центар Скопје за 2022 година

Програма за здравствена, социјална заштита и заштита на деца на Општина Центар Скопје за 2022 година

Програма за реконструкција и санација на основните училишта на Општина Центар Скопје за 2022 година

Програма за спорт и рекреација на Општина Центар Скопје за 2022 година

Програма за образование на Општина Центар Скопје за 2022 година 

Програма за култура на Општина Центар Скопје за 2022 година 

Програма на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите за 2022 година 

Програма за урбано планирање Ф на Општина Центар Скопје за 2022 година 

Програма за локален економски развој на Општина Центар Скопје за 2022 година 

Програмата за заштита на животната средина на Општина Центар Скопје за 2022 година 

Програма за комунални дејности на Општина Центар Скопје за 2022 година

Close Search Window