Општо барање

Известување за започнување на изградба

Барање за повторување на постапка

Барање за огласување на управен акт за ништовен

Барање за исправка на техничка грешка во управен акт

Барање за издавање извод од ДУП

Административни такси

Градежништво

Барање за предбележување на градба

Барање за повторување на постапка

Барање за одобрение за отстранување на објект

Барање за огласување на управен акт за ништовен

Барање за исправка на техничка грешка во управен акт

Барање за издавање извод од ДУП

Барање за запишување на објектот

Градежно земјиште

Барање за исправка на техничка грешка во управен акт

Барање за издавање извод од ДУП

Планирање

Иницијатива за изработка и донесување на ДУП

Барање за изменување и дополнување на ДУП

Барање за издавање извод од ДУП

Бaрање за техничка исправка на ДУП

Постапување со бесправно изградени објекти

Тарифник за упис во АКН

Такса од 100 ден (по стар елаборат, пред 2015 год.)

Барање за повторување на постапка

Барање за огласување на управен акт за ништовен

Барање за исправка на техничка грешка во управен акт

Урбана опрема

Формулар за Поставување урбана опрема

Формулар за Вршење дејност надвор од деловен простор

Формулар за Вршење дејност надвор од деловен простор

Барање за издавање микролокациски услови Општина Центар

Close Search Window