2017

Квартален извештај IV квартал 2017

2017 ЗАВРШНА СМЕТКА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ ЗА 2017 ГОДИНА

2017 Годишен извештај на општина Центар-Скопје за 2017 година

2018

Квартален извештај I квартал 2018 

Квартален извештај II квартал 2018 

Квартален извештај III квартал 2018 

Квартален извештај IV квартал 2018

2018 ЗАВРШНА СМЕТКА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ ЗА 2018 ГОДИНА 

2018 Годишен извештај на општина Центар-Скопје за 2018 година

2019

Квартален извештај I квартал 2019

Квартален извештај II квартал 2019

Квартален извештај III квартал 2019

Квартален извештај IV квартал 2019

2019 ЗАВРШНА СМЕТКА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА 

2019 Годишен извештај на Општина Центар-Скопје за 2019 година

2020

Квартален извештај I квартал 2020

Квартален извештај II квартал 2020

Квартален извештај III квартал 2020

Квартален извештај IV квартал 2020

2020 ЗАВРШНА СМЕТКА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ ЗА 2020 ГОДИНА 

2020 Годишен извештај на Општина Центар-Скопје за 2020 година

2021

Квартален извештај- I квартал 2021

Квартален извештај- II квартал 2021

Квартален извештај- III квартал 2021

Квартален извештај- IV квартал 2021

2021 ЗАВРШНА СМЕТКА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ ЗА 2021 ГОДИНА

2021 Годишен извештај на Општина Центар-Скопје за 2021 година

2022

Квартален извештај I квартал 2022

Квартален извештај II квартал 2022

Квартален извештај III квартал 2022

Квартален извештај IV квартал 2022

Завршна сметка на Општина Центар-Скопје за 2022 година

2022 Годишен извештај на Општина Центар-Скопје за 2022 година

2023

Квартален извештај I квартал 2023

Квартален извештај II квартал 2023

Квартален извештај III квартал 2023

Квартален извештај IV квартал 2023

Завршна сметка на Општина Центар-Скопје за 2023 година

Годишен извештај на Општина Центар-Скопје за 2023 година

Close Search Window