Маја Ралевска
Секретар

Професија : дип. Правник

Родена во Скопје 1978 година

Место на живеење: Скопје

На должност во функција Секретар на
Општина Центар од 2017 година

БИОГРАФИЈА

 Правен факултет „Јустинијан Први“- Скопје 2003 год.
 Правосуден испит 2008 год.
 Висока школа за јавна администрација Париз –Р.Франција 2008/2009 год.
 Нотарски испит 2013 год.

Од дипломирањето 2003 до 2004 година работи како Асистент во канцеларија за комуникација со граѓани подржана од НДИ и Собрание на Република Македонија.

Од 2005 година работи Полномошник за судски предмети каде како тужител или тужена страна се јавува општина Карпош и тоа на следната проблематика: облигациони односи, составување договори, постапки за јавно приватно партнерство, стопански спорови,побарувања на материјална и нематеријална штета, имотно правни односи, работни спорови, платни налози, денационализација, продажба на градежно земјиште сопственост на РМ, сопственички спорови, солемнизации пред нотар, постапки пред извршители и останати админинстративни процедури пред државни органи во РМ.

Од 2015 год, како Помошник раководител на Сектор за правни и организациони работи.

Мажена, мајка на едно дете

 

ПРАШАЈ ГО СЕКРЕТАРОТ

Close Search Window