СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ РАБОТИ

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

СЕКТОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

СЕКТОР ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ

СЕКТОР УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, КОМУНАЛНИ РАБОТИ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

СЕКТОР ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ

Извештај за работа на сектор за инспекциски работи

Годишен план за работа на Сектор за инспекциски работи за 2023

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Close Search Window