СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ РАБОТИ

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

СЕКТОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

СЕКТОР ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ

СЕКТОР УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, КОМУНАЛНИ РАБОТИ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

СЕКТОР ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ

Извештај за работа на сектор за инспекциски работи

Известување за редовен инспекциски надзор за Елаборат 

Известување за редовен инспекциски надзор за маркет 

Листа за проверка-Елаборат 

Листа за проверка-маркет

Годишен план за работа на Сектор за инспекциски работи за 2023

Известај 1 полугодие 2023

Годишен план за работа на Сектор за инспекциски работи – Општина Центар 2024

Извештај II полугодие 2023

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Close Search Window