СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ РАБОТИ

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

СЕКТОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

СЕКТОР ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ

СЕКТОР УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, КОМУНАЛНИ РАБОТИ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

СЕКТОР ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ

Извештај за работа на сектор за инспекциски работи

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Close Search Window