Линкови до 22 категории на документи согласнo Законот за слободен пристап
до информации од јавен карактер, националниот акциски план за Отворено Владино
Партнерство и заложбата „Проактивно објавување на информациите од јавен
карактер на веб страниците на институциите“

 

 

1. Податоци од надлежности кои Општина Центар-Скопје  ги извршува, односно се утврдени со закон:

 

·        
Статут

·        
Деловник на Советот на Општина
Центар-Скопје

 

2. Основни податоци
 за Општина Центар-Скопје:

 

·        
Контакт

·        
Историјат

·        
Симболи

 

3. Градоначалникот на Општина Центар-Скопје

·        
Биографија и контакт

 

 Секретар на Општина
Центар-Скопје

·        
Биографија и контакт

4. Службено лице за посредување со информации:

 

·        
Контакт

·        
Барање / Начин на поднесување / Образец за Жалба / Годишен Извештај /
Законска регулатива

 

5. Лице овластено за заштитено
внатрешно
пријавување:

 

·        
Контакт

·        
Прирачник за заштита на укажувач

·        
Правилник за заштиено внатрешно
пријавување

 

6. Органограм и список на лица
вработени
во
Општина Центар-Скопје:

 

·        
Позиција, службен емаил и службен телефон
на вработени

 

 

7. Закони кои се однесуваат на
надлежноста на
Општина
Центар-Скопје,
поврзани со регистарот на прописи објавени во службеното гласило
:

 

·        
Закон за локалната самоуправа

·        
Законска регулатива – урбанизам

·        
Законска регулатива -градење

·        
Законска регулатива –градежно земјиште

·        
Закони за Буџети и финансирање на
единиците на локалната самоуправа

·        
Законска регулатива- животна средина

·        
Законска регулатива-енергетска ефикасност

·        
Законска регулатива- младинско учество и младински политики

·        
Закон за користење на податоци од јавен
сектор

·        
Закон за слободен пристап до информации од
јавен карактер

 

8. Прописи што во рамките на
својата надлежност ги донесува имателот на
информацијата во вид на подзаконски акт:

 

·        
Правилник за внатрешна организација 
и систематизација

·        
Одлука за утврдување на условите, начинот и постапката за издавање
одобрение за вршење дејност надвор од деловен простор / Одлука за утврдување на
потребата за поставување на урбана опрема / Изменување и дополнување на Одлука
за утврдување на потребата за поставување на урбана опрема

·        
Правилник за постапка за остварување на право на парична помош за
новороденче

 

9. Органограм за внатрешна организација

 

10. Стратешки планови и
стратегии за работа
:

 

·        
Образование

·        
Социјална и детска заштита

·        
Култура

·        
Млади

 

11. Годишни планови и програми
за работа

 

·        
Годишни програми

·        
Програма за урбана опрема

 

12. Годишен Буџет и завршна сметка

 

13. Годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на
буџетот

 

14. Ревизорски извештаи од Државен завод за ревизија

 

15. Видови услуги кои ги даваат
имателите на информации (информации за физичката
достапност за остварување на услугите и информации за
е-услугите, податоците за
законските
основи, називот на услугите, документите и податоците потребни за
остварување на секоја од
услугите, механизмите за правна заштита и други релевантни
податоци:

 

·        
ГИС портал

·        
Е-одобрение за градење

·        
Е-урбанизам

 

Формулари и документи:

·        
Финансиска помош за новороденче

·        
Урбанизам

·        
Отуѓување на градежно земјиште

·        
Поставување урбана опрема / Вршење дејност надвор од деловен простор /
Издавање микролокациски услови

 

16. Тарифници за надоместоци за
издавање на реални акти
:

 

·        
Административни такси

 

17. Начинот на поднесување на барање за пристап до информации (начин на поднесување усно и писмено барање за пристап
до информации, како и барање поднесено
по
електронски пат
)

18. Целокупната документација за јавните
набавки, за концесиите и за договорите за

јавно-приватно партнерство

 

·        
Е-набавки

 

Годишен план за јавни набавки 2023 година

План за јавни набавки 2023 – прва измена

План за јавни набавки 2023 година – втора измена

 

19. Предлог на програми,
програми, ставови, мислења, студии и други слични
документи кои се
однесуваат на актите од надлежноста на имателот на информации
, соопштенија до јавноста за
работи преземени од нивната интернет страница во согласност
со законските надлежности,
информативни билтени, службени гласила ако се обврска
согласно закон и друго:

 

·        
Програми

·        
Планска програма

          ЛЕАП ЗА ОПШТИНА ЦЕНТАР (2019-2025)

 

·        
Урбанистички проекти

·        
Програма за урбана опрема

·        
Службен гласник

·        
Огласи

·        
Конкурси

·        
Стипендии

·        
Новости

 

20. Извештаи за работа кои ги
поднесуваат до органите надлежни за спроведување
контрола и надзор:

 

·        
Извештај по Барања за слободен пристап до
информации од јавен карактер

Годишен извештај по Барања за слободен пристап до информации од јавен карактер од 1.1.2020 до 1.12.2020 година

Годишен извештај по барања за слободен пристап до информации од јавен карактер од 1.1.2022 до 31.12.2022 година

Годишен извештај по барања за слободен пристап до информации од јавен карактер од 1.1.2022 до 31.12.2022 година

·        
Извештај за работа на инспекциски служби

Годишен извештај по барања за слободен пристап до информации до јавен карактер од 1.1.2023 до 31.12.2023 година 

21. Статистички податоци за
работата, како и други информации, акти и мерки со кои
се влијае на животот и
работата на граѓаните и кои произлегуваат од надлежноста и
работата на имателот на
информации
:

 

·        
Извештај за извршена проверка на објавени
документи на веб страни на општини

·        
Родови поделени податоци за Општина
Центар-Скопје

 

22. Други информации кои
произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на
информацијата:

 

Сектор за уредување на градежно земјижте и заштита на животната средина Барање и одговор за слободен пристап до информации од јавен карактер

Издадени правосилни одобренија за градење со барања поднесени од 1.1.2021

·        
ЈП ПОЦ-Паркинзи на Општина Центар

·        
Урбани заедници

·        
Советници

·        
Комисии при Совет

·        
Седници на Совет

·        
Општински основни училишта

·        
Општински детски градинки

·        
Офицер за заштита на личните податоци

·        
Овластено лице за постапување по примени претставки и предлози согласно
одредбите

Close Search Window