Линкови до 22 категории на документи согласнo Законот за слободен пристап
до информации од јавен карактер, националниот акциски план за Отворено Владино
Партнерство и заложбата „Проактивно објавување на информациите од јавен
карактер на веб страниците на институциите“

 

 

1. Податоци од надлежности кои Општина Центар-Скопје  ги извршува, односно се утврдени со закон:

 

·        
Статут

·        
Деловник на Советот на Општина
Центар-Скопје

 

2. Основни податоци
 за Општина Центар-Скопје:

 

·        
Контакт

·        
Историјат

·        
Симболи

 

3. Градоначалникот на Општина Центар-Скопје

·        
Биографија и контакт

 

 Секретар на Општина
Центар-Скопје

·        
Биографија и контакт

4. Службено лице за посредување со информации:

 

·        
Контакт

·        
Барање / Начин на поднесување / Образец за Жалба / Годишен Извештај /
Законска регулатива

 

5. Лице овластено за заштитено
внатрешно
пријавување:

 

·        
Контакт

·        
Прирачник за заштита на укажувач

·        
Правилник за заштиено внатрешно
пријавување

 

6. Органограм и список на лица
вработени
во
Општина Центар-Скопје:

 

·        
Позиција, службен емаил и службен телефон
на вработени

 

 

7. Закони кои се однесуваат на
надлежноста на
Општина
Центар-Скопје,
поврзани со регистарот на прописи објавени во службеното гласило
:

 

·        
Закон за локалната самоуправа

·        
Законска регулатива – урбанизам

·        
Законска регулатива -градење

·        
Законска регулатива –градежно земјиште

·        
Закони за Буџети и финансирање на
единиците на локалната самоуправа

·        
Законска регулатива- животна средина

·        
Законска регулатива-енергетска ефикасност

·        
Законска регулатива- младинско учество и младински политики

·        
Закон за користење на податоци од јавен
сектор

·        
Закон за слободен пристап до информации од
јавен карактер

 

8. Прописи што во рамките на
својата надлежност ги донесува имателот на
информацијата во вид на подзаконски акт:

 

·        
Правилник за внатрешна организација 
и систематизација

·        
Одлука за утврдување на условите, начинот и постапката за издавање
одобрение за вршење дејност надвор од деловен простор / Одлука за утврдување на
потребата за поставување на урбана опрема / Изменување и дополнување на Одлука
за утврдување на потребата за поставување на урбана опрема

·        
Правилник за постапка за остварување на право на парична помош за
новороденче

 

9. Органограм за внатрешна организација

 

10. Стратешки планови и
стратегии за работа
:

 

·        
Образование

·        
Социјална и детска заштита

·        
Култура

·        
Млади

 

11. Годишни планови и програми
за работа

 

·        
Годишни програми

·        
Програма за урбана опрема

 

12. Годишен Буџет и завршна сметка

 

13. Годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на
буџетот

 

14. Ревизорски извештаи од Државен завод за ревизија

 

15. Видови услуги кои ги даваат
имателите на информации (информации за физичката
достапност за остварување на услугите и информации за
е-услугите, податоците за
законските
основи, називот на услугите, документите и податоците потребни за
остварување на секоја од
услугите, механизмите за правна заштита и други релевантни
податоци:

 

·        
ГИС портал

·        
Е-одобрение за градење

·        
Е-урбанизам

 

Формулари и документи:

·        
Финансиска помош за новороденче

·        
Урбанизам

·        
Отуѓување на градежно земјиште

·        
Поставување урбана опрема / Вршење дејност надвор од деловен простор /
Издавање микролокациски услови

 

16. Тарифници за надоместоци за
издавање на реални акти
:

 

·        
Административни такси

 

17. Начинот на поднесување на барање за пристап до информации (начин на поднесување усно и писмено барање за пристап
до информации, како и барање поднесено
по
електронски пат
)

18. Целокупната документација за јавните
набавки, за концесиите и за договорите за

јавно-приватно партнерство

 

·        
Е-набавки

 

19. Предлог на програми,
програми, ставови, мислења, студии и други слични
документи кои се
однесуваат на актите од надлежноста на имателот на информации
, соопштенија до јавноста за
работи преземени од нивната интернет страница во согласност
со законските надлежности,
информативни билтени, службени гласила ако се обврска
согласно закон и друго:

 

·        
Програми

·        
Планска програма

          ЛЕАП ЗА ОПШТИНА ЦЕНТАР (2019-2025)

 

·        
Урбанистички проекти

·        
Програма за урбана опрема

·        
Службен гласник

·        
Огласи

·        
Конкурси

·        
Стипендии

·        
Новости

 

20. Извештаи за работа кои ги
поднесуваат до органите надлежни за спроведување
контрола и надзор:

 

·        
Извештај по Барања за слободен пристап до
информации од јавен карактер

·        
Извештај за работа на инспекциски служби

 

21. Статистички податоци за
работата, како и други информации, акти и мерки со кои
се влијае на животот и
работата на граѓаните и кои произлегуваат од надлежноста и
работата на имателот на
информации
:

 

·        
Извештај за извршена проверка на објавени
документи на веб страни на општини

·        
Родови поделени податоци за Општина
Центар-Скопје

 

22. Други информации кои
произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на
информацијата:

 

Издадени правосилни одобренија за градење со барања поднесени од 1.1.2021

·        
ЈП
ПОЦ-Паркинзи на Општина Центар

·        
Урбани заедници

·        
Советници

·        
Комисии при Совет

·        
Седници на Совет

·        
Општински основни училишта

·        
Општински детски градинки

·        
Офицер за заштита на личните податоци

·        
Овластено лице за постапување по примени претставки и предлози согласно
одредбите

Close Search Window