Совет|

Дневен ред за 21. седница на Совет на Општина Центар, закажана за 8.3.2023 (среда), со почеток во 11:00 часот.

Дневен ред:

 1. Разгледување на Годишниот извештај за работа на Полициската станица од општа надлежност „Центар“ за период од 1.1.2022 до 31.12.2022година.

 

 1. Разгледување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за урбано планирање Ф на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Разгледување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за комунални дејности на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Разгледување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за заштита на животната средина на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Разгледување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за јавни работи на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Разгледување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за реконструкција и санација на основни училишта на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Разгледување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за здравствена, социјална заштита и заштита на деца на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Разгледување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за локален економски развој на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Разгледување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за спорт и рекреација на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Разгледување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за образование на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Разгледување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за култура на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Предлог-завршна сметка на Буџетот на Општина Центар-Скопје  за 2022 година.

 

 1. Предлог-годишен извештај на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Предлог-план за измена на Планот на програми за развој за период 2023-2025 година на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за комунални дејности на Општина Центар-Скопје за 2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за прераспределба на средствата во Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за резервирани (обезбедени) средства за експропријација во Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за утврдување на нормирана цена за градежно земјени работи за изведба на прекопи за подземни инсталации.

 

 1. Предлог-правилник за изменување и дополнување на Правилникот за регулирање на постапката и на условите за одобрување за вршење прекопи.

 

 1. Предлог-програма за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации за 2023 година.

 

 1. Предлог-правилник за постапката и начинот на распределба на финансиски средства од Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за донесување на План за парцелација од „Урбанистички проект со план за парцелација за поместување на границата помеѓу градежните парцели 4.11 и 4.16 од Изменување и дополнување на ДУП Буњаковец 2 (Одлука бр.07-9331/10 од 10.12.2012), на КП 10703 и дел од КП 10706, КО Центар 1, Општина Центар-Скопје“.

 

 1. Предлог-одлука за донесување на План за парцелација од „Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на една градежна парцела од ГП 4.28 и ГП 4.28А од Детален урбанистички план за Градска четврт Ј 06, дел од Тасино чешмиче 1 и Тасино чешмиче 2, Општина Центар“-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за донесување техничка исправка на Детален урбанистички план за ГП 27.7 од ДУП Дебар Маало 2, Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за одобрување парична помош за лекување на Павлина Робовалиева.

 

 1. Предлог-одлука за одобрување парична помош за лекување на Никола Трајковски.

Comments are closed.

Close Search Window