Совет|

Дневен ред за 32-ра седница на Советот на Општина Центар, закажан закажан за 1.8.2019 (четврток), со почеток во 10:00 часот, во салата на Советот (барака бр.6).

1.           Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2020 година на Општина Центар-Скопје.

2.           Предлог-статутарна одлука за дополнување на Статутот на Општина Центар-Скопје.

3.           Предлог-измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2019 година.

4.           Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за урбано планирање Ф на Општина Центар-Скопје за 2019 година.

5.           Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за комунални дејности на Општина Центар-Скопје за 2019 година.

6.           Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за образование на Општина Центар-Скопје за 2019 година.

7.           Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за спорт и рекреација  на Општина Центар-Скопје за 2019 година.

8.           Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за здравствена, социјална заштита и заштита на деца на Општина Центар-Скопје за 2019 година.

9.           Предлог-план за измена и дополнување на Планот на програми за развој за период 2019-2021 година на Општина Центар-Скопје.

10.         Предлог-одлука за давање на користење на спортските сали на општинските основни училишта на територијата на Општина Центар-Скопје без надоместок на КК „Работнички“ АД Скопје во учебната 2019/2020 година.

11.         Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/80 од 16.7.2019 година за усвојување на Ценовник на услуги и надоместоци на јавните паркиралишта со кои управува јавно претпријатие за јавни паркиралишта  „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје, донесена  од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта  „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

12.         Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/78 од 16.7.2019 година на Правилник за начинот и постапката за издавање на повластена паркинг карта за јавни паркиралишта со наплата, донесена  од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

13.         Предлог-одлука за давање на согласност на Одлука бр. 02-17/76 од 16.7.2019 на Правилник за користење на јавните паркиралишта од значење на Општина Центар-Скопје, донесена од Управниот одбор  на Јавното претпријатие, за јавни паркиралишта  „Паркинзи“ на  Општина Центар-Скопје.

14.         Предлог-одлука за давање согласност на Одлука бр. 02-17/82 од  16.7.2019 година за усвојување на Извештај за спроведена Анализа на исплатливост за давање под закуп на виртуелен простор донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие, за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

15.         Предлог-одлука за давање согласност на Одлука бр. 02-17/74 од 16.7.2019 година за усвојување на Одлука за организација и начин на наплата на јавните паркиралишта од значење за Општина Центар-Скопје, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие, за јавни  паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

16.         Предлог-одлука за давање на согласност на Одлуката бр. 02-17/76 од 16.7.2019 година за давање согласност на Правилник за користење на јавните паркиралишта од значење на Општина Центар-Скопје, донесена  од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

17.         Предлог-одлука за давање согласност за прием на поголем број деца во воспитните групи во однос на предвидениот проектиран капацитет во Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар-Скопје „Кочо Рацин“-Скопје

18.         Предлог-одлука за давање согласност за прием на поголем број деца во воспитните групи во однос на предвидениот проектиран капацитет во Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар-Скопје „13 Ноември“-Скопје

19.         Предлог-одлука за давање согласност за прием на поголем број деца во воспитните групи во однос на предвидениот проектиран капацитет во Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар-Скопје „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје,

20.         Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за  урбано планирање „Ф“ на Општина Центар-Скопје за 2019 година.

21.         Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за   комунални дејности на Општина Центар-Скопје за 2019 година.

22.         Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за заштита на животната средина на Општина Центар-Скопје за 2019 година.

23.         Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за  локален економски развој на Општина Центар-Скопје за 2019 година.

24.         Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за спорт и рекреација на Општина Центар-Скопје за 2018 година.

25.         Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за здравствена, социјална заштита и заштита на деца на Општина Центар-Скопје за 2019 година.

26.         Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за образование на Општина Центар-Скопје за 2019 година.

27.         Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за култура на Општина Центар-Скопје за 2019 година.

28.         Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за реконструкција и санација на основни училишта и детски градинки на Општина Центар-Скопје за 2019 година

29.         Разгледување на Полугодишниот извештај  за реализација на Програмата за  јавни работи на Општина Центар-Скопје за 2019 година

30.         Предлог-заклучок по Шестмесечниот извештај за работа на Полициската станица од општа надлежност „Центар“ за 2019 година.

31.         Предлог-одлука по Годишниот извештај за работа на ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ во учебната 2018/2019 година.

32.         Предлог-одлука по Годишниот извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“ во учебната 2018/2019 година.

33.         Предлог-одлука по Годишниот извештај за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2018/2019  година.

34.         Предлог-одлука по Годишниот извештај за работа на ООУ „Коле Неделковски“ во учебната 2018/2019 година.

35.         Предлог-одлука по Годишниот извештај за работа на ООУ „11 Октомври“ во учебната 2018/2019 година.

36.         Предлог-одлука по Годишниот извештај за работа на ООУ „Кочо Рацин“ во учебната 2018/2019 година.

37.         Предлог-одлука по Годишниот извештај за работа на ООУ „Димитар Миладинов“ во учебната 2018/2019 година.

38.         Предлог-одлука по Годишниот извештај за реализација на Програмата за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје за учебната 2018/2019 година.

39.         Предлог-одлука по Годишниот извештај за реализација на Програмата за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското  основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје за учебната 2018/2019 година.

40.         Предлог-одлука по Годишниот извештај за реализација на Програмата за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“-Скопје за учебната 2018/2019 година.

41.         Предлог-одлука по Годишниот извештај за реализација на Програмата за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје за учебната 2018/2019 година.

42.         Предлог-одлука по Годишниот извештај за реализација на Програмата за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „11 Октомври“-Скопје за учебната 2018/2019 година.

43.         Предлог-одлука по Годишниот извештај за реализација на Програмата за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје за учебната 2018/2019 година.

44.         Предлог-одлука по Годишниот извештај за реализација на Програмата за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Димитар Миладинов“-Скопје за учебната 2018/2019 година.

Comments are closed.

Close Search Window