Совет|

Врз основа на член 57 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 3/06; 12/15 и 20/20), донесувам                                        

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на 32. седница на

 Советот на Општина Центар-Скопје

Седницата ќе се одржи на 16.1.2024 година /вторник/, со почеток во 13.00 часот.

Усвојување на Записникот од 31. седница на Советот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Предлог-решение за престанок на мандатот на член на Советот

на Општина Центар-Скопје.

  1. Предлог-одлука за доделување парични средства на

Кристијан Смилковски заради штета настаната од поплава.

  1. Предлог-одлука за доделување парични средства на Соња Ампова

заради штета настаната од поплава.

  1. Предлог-одлука за донесување План за парцелација од

„Урбанистички проект со план за парцелација за формирање

на една градежна парцела од ГП 4.7 и ГП 4.22  согласно

Изменување и дополнување на ДУП „Буњаковец“ 1 УМ1, УМ2,

УМ 3, УМ4, УМ5, УМ6, УМ8, УМ9, УМ 10, УМ11, УМ12, УМ13,

УМ14, УМ15, УМ18, УМ19, УМ20, УМ21, УМ22, УМ23, со

намена А2.2-станбени згради за колективно домување,

Општина Центар – Скопје“.

  1. Предлог-одлука за донесување План за парцелација од

„Урбанистички проект со план за парцелација за утврдување

на нова парцелација и формирање на нови две градежни

парцели од градежна парцела ГП 4.9 и ГП 4.10 од Изменување и дополнување на ДУП за дел од локалитет Буњаковец 1 УМ1,

УМ2, УМ 3, УМ4, УМ5, УМ6, УМ8, УМ9, УМ 10, УМ11, УМ12, УМ13,

УМ14, Општина Центар – Скопје“.

  1. Предлог-одлука за изменување на Одлуката за начинот на

обезбедување паркинг места во рамките на градежна парцела

со употреба на механизирани паркинг системи во постапките

за одобрување на проектна документација во Општина

Центар-Скопје.

  1. Предлог-одлука за одредување на височина на нулта плоча за

градби кај терени во пад во Општина Центар-Скопје.

  1. Предлог-одлука за размена на градежно земјиште во

сопственост на Република Северна Македонија со градежно

 земјиште во сопственост на правно лице за изградба на објект

 од јавен интерес од локално значење.

  1. Советнички прашања.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Седницата ќе се одржи во просториите на Општина Центар-Скопје, барака 6, сала за состаноци, со можност за користење на средствата за електронска комуникација. Ве молиме за присуство на седницата.

Comments are closed.

Close Search Window