Совет|

Дневен ред за 29. седница на Совет на Општина Центар, закажана за 10.11.2023 година, со почеток во 12:00 часот, во сала на Совет (барака 6)

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. Предлог-одлука за усвојување Годишната програма за работа на

Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар

„Кочо Рацин“-Скопје за период 2023-2024 година.

 1. Предлог-одлука за усвојување Годишната програма за работа на

Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар

„Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје за период 2023-2024 година.

 1. Предлог-одлука за усвојување Годишната програма за работа на

Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар

 „13 Ноември“-Скопје за период 2023-2024 година.

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Правилникот бр. 01-351/1

Од 26.10.2023 година за измена и дополнување  на Правилникот за систематизација на работните места во ЈУДГ  на Општина

          Центар-Скопје „Кочо Рацин“-Скопје донесен од Управниот

          одбор на ЈУДГна О.Ц „Кочо Рацин“-Скопје.

 1. Предлог-одлука за давање согласност за спогодбено преземање

на административен службеник од Општина Карпош.

6.    Предлог-одлука по Кварталниот извештај за извршување на

Буџетот на Општина Центар-Скопје за извештајниот период

(кумулативно) за квартал од 1.1.2021 година до 30.9.2023 година.

7.    Предлог-одлука за измена на Одлуката за финансиско учество

на Општина Центар-Скопје во реализацијата на проектот „Јакнење

на општинските капацитети за имплементација на проекти – Фаза 2“ за изработка на техничка документација со физибилити

студија за Собирен центар за управување со цврст отпад за

Општина Центар-Скопје и Општина Гази Баба, на територија на

Општина Гази Баба и Управување и третман на биолошки

отпад (компостирање) на територија на Општина Илинден.

 1. Предлог-одлука за давање согласност за склучување Меморандум

 за соработка помеѓу Општина Центар-Скопје и „Европа лек

 фарма“ дооел Скопје.

 1. Предлог-одлука за прифаќање донација на детски реквизити од

 ресторан „Воденица“ Скопје.

 1. Предлог одлука за прифаќање донација од „М.Г. Фешн“ доо

 Скопје.

 1. Предлог-одлука за доделување на Годишната награда на

 Општина Центар-Феникс за 2023 година.

12.  Предлог-план на програми за развој за период од 2024-2026

 година на Општина Центар-Скопје.

13.  Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за

   урбано планирање Ф на Општина Центар-Скопје за 2023 година.

 1. Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за

   комунални дејности на Општина Центар-Скопје за 2023 година.

 1. Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за

 заштита на животната средина на Општина Центар-Скопје

 за 2023 година.

 1. Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за

 здравствена, социјална заштита и заштита на деца на Општина

 Центар-Скопје за 2023 година.

 1. Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за

   образование на Општина Центар-Скопје за 2023 година.

 1. Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за

           култура на Општина Центар-Скопје за 2023 година

 1. Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за

 Спорт и рекреација на Општина Центар-Скопје за 2023 година.

 1. Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за

 локален економски развој на Општина Центар-Скопје за 2023

 година.

21.  Предлог-измени и дополнувања на Буџетот на Општина

 Центар-Скопје за 2023 година.

Дневен ред за 29.седница на Совет

 

 

 

Comments are closed.

Close Search Window