Совет|

Дневен ред за 28. седница на Совет на Општина Центар, закажана за 28.9.2023 (четврток), со почеток во 13:00 часот, во сала на Совет (барака бр.6).

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 1. Предлог-одлука за субвенционирање на Трговското друштво

за производство и продажба на електрична енергија од

обновливи извори „Енергија Центар“ дооел-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката

бр. 02-17/40 од 19.9.2023 година за усвојување на Кварталниот

извештај за работењето на Јавното претпријатие за јавни

паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за период

април-јуни 2023 година, донесена од Управниот одбор на

Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“

на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување

          на Шестмесечниот извештај за работата на Јавното претпријатие

          за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за

           период јануари-јуни 2023 година со детален финансиски извештај

           бр. 02-17/43 од 19.9.2023 година, донесена од Управниот одбор

на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на

 Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката

бр. 02-17/49 од 19.9.2023 година, за усвојување на

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот

за користење на јавните паркиралишта од значење на

Општина Центар-Скопје, донесена од Управниот одбор на

Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“

на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план

за вработување за 2024 година, бр. 02-2066/1 од 25.8.2023

година на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта

„Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2024 година на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар-Скопје „Кочо Рацин“-Скопје.
 1. Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2024 година на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар-Скопје „13 Ноември“-Скопје.
 1. Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план

          за вработување во 2024 година на Јавната установа за деца

          Детска градинка на Општина Центар-Скопје „Раде Јовчевски

          Корчагин“-Скопје.

 1. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа

на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар

„13 Ноември“-Скопје, за период 2022/2023 година.

 1. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа

 на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар

 „Кочо Рацин“-Скопје, за период 2022/2023 година.

 1. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за

 работа на Јавната установа за деца Детска градинка на

 Општина Центар „13 Ноември“-Скопје, за период

 2022/2023 година.

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план

 за вработување во 2024 година во Општина Центар-Скопје.

 1. Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација

      на Програмата за урбано планирање „Ф“ на Општина

      Центар-Скопје за 2023 година.

14.  Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација

     на Програмата за комунални дејности на Општина

           Центар-Скопје за 2023 година.

15.   Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација

      на Програмата за заштита на животната средина на

      Општина Центар-Скопје за 2023 година.

16.   Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација

      на Програмата за реконструкција и санација на основни

      училишта и  детски градинки на Општина Центар-Скопје

      за 2023 година.

17.   Разгледување на Полугодишниот извештај  за реализација

      на Програмата за јавни работи на Општина Центар-Скопје

      за 2023 година.

18.   Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација

      на Програмата за образование на Општина

      Центар-Скопје за 2023 година

19.   Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација

      на Програмата за здравствена, социјална заштита и заштита

      на деца на Општина Центар-Скопје за 2023 година.

20.   Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација

      на Програмата за спорт и рекреација на Општина

      Центар-Скопје за 2023 година.

21.   Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација

      на Програмата за локален економски развој на Општина

      Центар-Скопје за 2023 година.

 1. Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација

      на Програмата за култура на Општина Центар-Скопје за

           2023 година.

Comments are closed.

Close Search Window