Совет|

Дневен ред за 39. седница на Совет на Општина Центар, закажана за 26.12.2019 (четврток), во сала на Совет (барака бр. 6), со почеток во 13:30 часот.

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/109 од 10.12.2019 година за усвојување на Програма за работа и развој на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за 2020 година со финансиски план, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.
 2. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/112 од 10.12.2019 година за усвојување на Годишна програма на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за вршење комунална дејност за 2020 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.
 3. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/119 од 16.12.2019 година за усвојување на Ценовник на услуги и надоместоци на јавните паркиралишта со кои управува Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.
 4. Предлог-одлука за давање позитивно мислење на Статутот на Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“-Скопје. 
 5. Предлог-одлука за давање позитивно мислење на Статутот на Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје.
 6. Предлог-одлука за давање позитивно мислење на Статутот на Општинското основно училиште „11 Октомври“-Скопје. 
 7. Предлог-одлука за давање позитивно мислење на Статутот на Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје. 
 8. Предлог-одлука за давање позитивно мислење на Статутот на Општинското основно училиште „Киро Глигоров“-Скопје. 
 9. Предлог-одлука за давање позитивно мислење на Статутот на Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје. 
 10. Предлог-одлука за давање позитивно мислење на Статутот на Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје. 
 11. Предлог-одлука за давање позитивно мислење на Статутот на Општинското основно училиште „Димитар Миладинов“-Скопје. 
 12. Предлог-одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Центар-Скопје и Град Скопје за реконструкција и хортикултурно уредување на јавни зелени површини.
 13. Предлог-програма за работа на Советот на Општина Центар-Скопје за 2020 година.
 14. Предлог-програма за урбано планирање Ф на Општина Центар-Скопје за 2020 година.
 15. Предлог-програма за комунални дејности на Општина Центар-Скопје за 2020 година.
 16. Предлог-програма за заштита на животната средина на Општина Центар-Скопје за 2020 година.
 17. Предлог-програма за јавни работи на Општина Центар-Скопје за 2020 година.
 18. Предлог-програма за реконструкција и санација на основните училишта и на детските градинки на Општина Центар-Скопје за 2020 година.
 19. Предлог-програма за локален економски развој на Општина Центар-Скопје за 2020 година.
 20. Предлог-програма за култура на Општина Центар-Скопје за 2020 година.
 21. Предлог-програма за образование на Општина Центар-Скопје за 2020 година.
 22. Предлог-програма за спорт и рекреација на Општина Центар-Скопје за 2020 година.
 23. Предлог-програма за здравствена, социјална заштита и заштита на деца на Општина Центар-Скопје за 2020 година.
 24. Предлог-буџет на Општина Центар-Скопје за 2020 година.
 25. Предлог-одлука за извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2020 година.
 26. Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2020 година.

Comments are closed.

Close Search Window