Совет|

Д Н Е В Е Н   Р Е Д за 38-ма седница, закажана за 10.12.2019, во сала на Совет на Општина Центар (барака бр. 6), со почеток во 13:00 часот.

1.           Предлог-одлука за доделување парична помош за настраданите од земјотресот во Република Албанија.

2.           Предлог-правилник за финансирање на проект од локален интерес за развој на Центар за современа уметност, култура и политики.

3.           Предлог-одлука за донесување Детален урбанистички план Градска четврт Ј 06 – дел од локалитет Тасино чешмиче 1 и Тасино чешмиче 2, Општина Центар-Скопје.

4.           Предлог-одлука за изземање на јавните објекти на територија на Општина Центар-Скопје чии што градежни парцели се опфатени со Одлуката за начинот на применување на деталните урбанистички планови бр.08-1859/2 од 27.3.2019 година.

5.           Нацрт-програма за урбано планирање Ф на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

6.           Нацрт-програма за комунални дејности на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

7.           Нацрт-програма за заштита на животната средина на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

8.           Нацрт-програма за јавни работи на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

9.           Нацрт-програма за реконструкција и санација на основните училишта и на детските градинки на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

10.         Нацрт-програма за локален економски развој на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

11.         Нацрт-програма за култура на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

12.         Нацрт-програма за образование на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

13.         Нацрт-програма за спорт и рекреација на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

14.         Нацрт-програма за здравствена, социјална заштита и заштита на деца на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

15.         Нацрт-буџет на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

16.         Нацрт-одлука за извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

17.         Предлог-одлука за прифаќање на иницијатива за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Центар-Скопје и Општина Кисела вода.

18.         Предлог-решение за за именување член во Управниот одбор на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје, предложен од Стручниот совет на градинката.

19.         Предлог-решение за за именување член во Управниот одбор на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје, предложен од Стручниот совет на градинката. 

20.         Предлог-решение за за именување член во Управниот одбор на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје, предложен од Стручниот совет на градинката.

21.         Предлог-решение за за именување претставници на Општина  Центар-Скопје во Управниот одбор на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје.

22.         Предлог-одлука за утврдување минимален процент на зеленило во градежните парцели со намена А1 и А2 во Деталните урбанистички планови донесени по јануари 2018 година.

23.         Предлог-одлука за давање согласност за поставување рекламни објекти на фасадата на објектот катна гаража „Судска палата“ за потребите на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

Comments are closed.

Close Search Window