Совет|

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на 35. седница

на Советот на Општина Центар-Скопје

Седницата ќе се одржи на 17.10.2019 година /четврток/, со почеток во 14 часот.

Усвојување на записниците од 31. седница, 33.  седница и 34. седница на Советот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 • Предлог-одлука за донесување на Локален еколошки акционен

 план на Општина Центар-Скопје за период 2019-2024 година

 • Предлог-одлука за усвојување Годишна програма за работа

на Општинското основно училиште „Киро Глигоров“-Скопје

за учебната 2019/2020 година.

 • Предлог-одлука за давање мислење за Годишната програма

за начин на изведување на ученички екскурзии и на други

слободни активности на учениците од Општинското основно

училиште „Киро Глигоров“-Скопје за учебната 2019/2020 година.

 • Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план

за вработување во 2020 година на ООУ „Киро Глигоров“-Скопје.

 • Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план

за вработување во 2020 година на ООУ „Гоце Делчев“-Скопје.

 • Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план

за вработување во 2020 година на ООУ „Коле Неделковски“-Скопје.

 • Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план

за вработување во 2020 година на ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“-  

Скопје.

 • Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план

за вработување во 2020 година на ООУ „Кочо Рацин“-Скопје.

 • Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план

за вработување во 2020 година на ООУ „11 Октомври“-Скопје.

 •  Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план

 за вработување во 2020 година на ООУ „Димитар Миладинов“-

 Скопје.

 •  Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план

 за вработување во 2020 година на ООУ „Свети Кирил и Методиј“-

 Скопје.

 •  Предлог-одлука по Годишна програма за работа на Јавната

 Установа за деца Детска градинка на Општина Центар-Скопје

 „Кочо Рацин“-Скопје за период 2019/2020 година.

 •  Предлог-одлука по Годишна програма за работа на Јавната

 установа за деца Детска градинка на Општина Центар-Скопје

 „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје за период 2019/2020 година.

 •  Предлог-одлука по Годишна програма за работа на Јавната

 установа за деца Детска градинка на Општина Центар-Скопје

 „13 Ноември“-Скопје за период 2019/2020 година.

 •  Предлог-решение  за именување член во Управниот одбор на

 Јавната установа за деца Детска градинка „Кочо Рацин“-Скопје,

 предложен од Советот на родители.

.

 •  Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за образование на Општина Центар-Скопје за 2019 година.
 •  Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за формирање

 Локален совет за превенција на Општина Центар-Скопје.

 •  Предлог-одлука за давање согласност на  Јавното претпријатие

 „Паркови и зеленило“ за одржување, користење и реконструкција

 на јавни зелени површини на територија на Општина Центар-Скопје.

 •  Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за утврдување

 на надоместоци на членовите на Советот на Општина Центар-Скопје.

 •  Предлог-одлука за одобрување парична помош за лекување на  

 Дарко Јагуриноски.

Comments are closed.

Close Search Window