Совет|

  Врз основа на член 57 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар Скопје“ бр.3/06; 12/15 и 20/20), донесено е Решение за свикување на 37. седница на Советот на Општина Центар – Скопје.

 Седницата ќе се одржи на 11.6.2024година /вторник, со почеток во 13.00 часот, во барака 6, сала за состаноци. 

 

 

                                                                              Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

  1. Предлог-решение за престанок на мандат на член на Советот

на Општина Центар-Скопје.

 

2.Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/58

од 31.5.2024 година за усвојување на Кварталниот извештај

за работењето на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта

„Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за период јануари-март

2024 година, донесена од Управниот одбор на Јавното

претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина

Центар-Скопје.

 

3.Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/41

од 31.5.2024 за определување на посебни цени за големи

корисници на катна гаража „Судска палата“ донесена од

Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта

„Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

4.Предлог-одлука за давање согласност на измени на Годишниот

план за вработување во 2024 година на Општинското основно

училиште „Свети Кирил и Методиј“-Скопје.

 

5.Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за

вработување во 2025 година на Општинското основно училиште

„Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје.

 

6.Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за

вработување во 2025 година на Општинското основно училиште

„Гоце Делчев“-Скопје.

 

7.Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за

вработување во 2025 година на Општинското основно училиште

„Кочо Рацин“-Скопје.

 

8.Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за

вработување во 2025 година на Општинското основно училиште

„Димитар Миладинов“-Скопје.

 

9.Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за

вработување во 2025 година на Општинското основно училиште

„11 Октомври“-Скопје.

 

10.Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за

вработување во 2025 година на Општинското основно училиште

„Коле Неделковски“-Скопје.

 

11.Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за

вработување во 2025 година на Општинското основно училиште

„Киро Глигоров“-Скопје.

 

12.Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за

вработување во 2025 година на Општинското основно училиште

„Св. Кирил и Методиј“-Скопје.

 

13.Предлог-одлука за давање согласност за прием на поголем број

деца во воспитните групи во однос на предвидениот проектира

капацитет во јавните установи за деца детски градинки

на Општина Центар-Скопје.

Седницата ќе се одржи во просториите на Општина Центар-Скопје, барака 6, сала за состаноци, со можност за користење на средствата за електронска комуникација

 

Comments are closed.

Close Search Window