Совет|

Врз основа на член 57 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 3/06; 12/15 и 20/20), донесено е Решение за свикување на 34. седница на Советот на Општина Центар – Скопје                                       

Седницата ќе се одржи на 13.3.2024 година /среда/, со почеток во 13.00 часот.

Усвојување на Записник од 1. конститутивна седница на Советот,

Записник од 19. седница на Советот и Записник од 33. седница на Советот.

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

  1. Предлог-решение за измена на Решението за избор на

претседател и на членови на Комисијата за урбанизам,

планирање и уредување на просторот.

 

2. Предлог-решение за измена на Решението за избор

на претседател и на членови на Комисијата за образование.

 

3. Предлог-решение за измена на Решението за избор на

претседател и на членови на Комисијата за култура.

 

4. Разгледување на наративниот и финансиски извештај

на Установата од областа на културата Културно социјален

простор ЦЕНТАР-ЈАДРО за 2023 година.

 

5. Разгледување на Годишниот извештај за реализација на

Програмата за урбано планирање „Ф“ на Општина

Центар-Скопје за 2023 година.

 

6. Разгледување на Годишниот извештај за реализација на

Програмата за  комунални дејности на Општина

Центар-Скопје за 2023 година.

 

7. Разгледување на Годишниот извештај за реализација на

Програмата за заштита на животната средина на

Општина Центар-Скопје за 2023 година.

 

8. Разгледување на Годишниот извештај за реализација на

Програмата за јавни работи на Општина Центар-Скопје

за 2023 година.

 

9. Разгледување на Годишниот извештај за реализација

на Програмата за реконструкција и санација на основни

училишта на Општина Центар-Скопје за 2023 година.

 

10. Разгледување на Годишниот извештај за реализација на

Програмата за здравствена, социјална заштита и заштита

на деца на Општина Центар-Скопје за 2023 година.

 

11. Разгледување на Годишниот извештај за реализација на

Програмата за локален економски развој на Општина

Центар-Скопје за 2023 година.

 

12. Разгледување на Годишниот извештај за реализација

на Програмата за спорт и рекреација на Општина

Центар-Скопје за 2023 година.

 

13. Разгледување на Годишниот извештај за реализација

на Програмата за образование на Општина

Центар-Скопје за 2023 година.

 

14. Разгледување на Годишниот извештај за реализација

На Програмата за култура на Општина Центар-Скопје

за 2023 година.

 

15. Предлог-завршна сметка на Буџетот на Општина

Центар-Скопје  за 2023 година.

 

16. Предлог-годишен извештај на Општина Центар-Скопје

за 2023 година.

 

17. Предлог-одлука за отпис на основни средства.

 

Седницата ќе се одржи во просториите на Општина Центар-Скопје, барака 6, сала за состаноци.

 

 

Comments are closed.

Close Search Window