Совет|

Врз основа на член 57 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 3/06; 12/15 и 20/20), донесено е Решение за свикување на 31. седница на Совет на Општина Центар – Скопје.

Седницата ќе се одржи на 28.12.2023 година /четврток/, со почеток во 12.00 часот, во просториите на Општина Центар, барака 6. 

 

                                  ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Годишна програма

и финансиски план за 2024 година на Трговско друштво за

производство и продажба на електрична енергија од обновливи

извори „Енергија Центар“ дооел-Скопје.

 

2. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-3174/1

од 20.12.2023 година за усвојување на Програмата за работа и

развој на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта

„Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за 2024 година со

финансиски план, донесена од Управниот одбор на Јавното

претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина

Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-3175/1

од 20.12.2023 година за усвојување на Годишната програма на

Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“

на Општина Центар-Скопје за вршење комунална дејност

за 2024 година, донесена од Управниот одбор на Јавното

претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на

Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-3173/1

од 20.12.2023 година за усвојување на Годишната програма на

Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“

на Општина Центар-Скопје за вршење јавна (комунална) хигиена

за 2024 година, донесена од Управниот одбор на Јавното

претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на

Општина Центар-Скопје.

 

5. Предлог-решение за именување претставник од редот на

членовите на Советот на родители во Управниот одбор

на ЈУДГ „Кочо Рацин“ на Општина Центар-Скопје

 

6. Разгледување на извештајот за работата на Јавното

претпријатие за благосостојба на животни скитници

„Лајка“ Скопје.

 

7. Предлог-одлука за прифаќање донација од „Стопанска Банка“

АД – Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање на трајно користење на

19 смарт табли, 19 проектори и тавански држачи за

проектори и кабли HDMI, 14 персонални компјутери

за општинските основни училишта.

 

 1. Предлог-одлука за донесување План за парцелација од

„Урбанистички проект со план за парцелација за формирање

на една градежна парцела од ГП 4.7 и ГП 4.22  согласно

Изменување и дополнување на ДУП „Буњаковец“ 1 УМ1, УМ2,

УМ 3, УМ4, УМ5, УМ6, УМ8, УМ9, УМ 10, УМ11, УМ12, УМ13,

УМ14, УМ15, УМ18, УМ19, УМ20, УМ21, УМ22, УМ23, со

намена А2.2-станбени згради за колективно домување,

Општина Центар – Скопје“.

 

 1. Предлог-одлука за донесување План за парцелација од

„Урбанистички проект со план за парцелација за утврдување

на нова парцелација и формирање на нови две градежни

парцели од градежна парцела ГП 4.9 и ГП 4.10 од Изменување и дополнување на ДУП за дел од локалитет Буњаковец 1 УМ1,

УМ2, УМ 3, УМ4, УМ5, УМ6, УМ8, УМ9, УМ 10, УМ11, УМ12, УМ13,

УМ14, Општина Центар – Скопје“.

 

 1. Предлог-одлука за изменување на одлуката за начинот на

обезбедување паркинг места во рамките на градежна парцела

со употреба на механизирани паркинг системи во постапките

за одобрување на проектна документација во Општина

Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за одредување на височина на нулта плоча за

градби кај терени во пад во Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за

платите на државните службеници за 2024 година.

 

 1. Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за

платите на јавните службеници вработени во институциите

основани од Општина Центар- Скопје за 2024 година.

 

 1. Предлог-одлука за утврдување на максималниот износ на

вредност на бодот за пресметување на платите на давателите

на јавни услуги и директорите на јавните установи за деца

основани од Општина Центар-Скопје за 2024 година.

 

16. Предлог-програма за финансирање на програмските

активности на здруженијата и фондациите за 2024 година.

 

17. Предлог-програма за работа на Советот на Општина

Центар-Скопје за период јануари-декември 2024 година.

 

18. Предлог-програма за урбано планирање Ф на

Општина Центар-Скопје за 2024 година.

 

19. Предлог-програма за комунални дејности на

Општина Центар-Скопје за 2024 година.

 

20. Предлог-програма за заштита на животната средина

на Општина Центар-Скопје за 2024 година.

 

21. Предлог-програма за реконструкција и

санација на основните училишта на

Oпштина Центар-Скопје за 2024 година.

 

22. Предлог-програма за здравствена, социјална

заштита и заштита на деца на

Општина Центар-Скопје за 2024 година.

 

23. Предлог-програма за култура на

Општина Центар-Скопје за 2024 година.

 

 

 1. Предлог-програма за образование на

Општина Центар-Скопје за 2024 година.

 

 1. Предлог-програма за спорт и рекреација на

Општина Центар-Скопје за 2024 година.

 

 1. Предлог-програма за локален економски развој

на Општина Центар-Скопје за 2024 година.

 

 1. Предлог-програма и акционен план на Комисијата

за еднакви Можности на жените и мажите за 2024 година.

 

 1. Предлог-буџет на Општина Центар-Скопје

за 2024 година.

 

 1. Предлог-одлука за извршување на Буџетот на

Општина Центар-Скопје за 2024 година.

 

 1. Предлог-буџетски календар на Општинa

Центар-Скопје за 2024 година.

 

 

                           

 

Comments are closed.

Close Search Window