Совет|

Дневен ред за 27. седница на Совет на Општина Центар, закажана за 15.8.2023 (вторник), со почеток во 13:00 часот, во сала на Совет (барака бр.6).

 

Дневен ред:

 

1. Предлог-одлука за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 1.1.2023 година до 30.6.2023 година.

 

2. Предлог-одлука за прифаќање донација на опрема за реконструкција на мултифункционал терен за ракомет, фудбал и кошарка од „ДРЖАВНА ВИДЕОЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ Друштво за приредување игри на среќа Касинос-Аустриа доо, Скопје.

3. Предлог-одлука за прифаќање донација на недвижен имот од „Комерцијална Банка“ АД Скопје.

4. Предлог-одлука за давање согласност за спогодбено преземање административен службеник од јавна установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи, универзитетски клиники, завод и Ургентен центар, Скопје.

 

5. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа и за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците на Општинско основно училиште „Киро Глигоров“ во учебната 2022/2023 година.

6. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа и за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците на Општинско основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“ во учебната 2022/2023 година.

 

7. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа и за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците на Општинско основно училиште „Коле Неделковски“ во учебната 2022/2023 година.

 

8. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа и за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците на Општинско основно училиште „11 Октомври“ во учебната 2022/2023 година.

 

9. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа и за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2022/2023 година.

 

10. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа и за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците на Општинско основно училиште „Димитар Миладинов“ во учебната 2022/2023 година.

 

11. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа и за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците на Општинско основно училиште „Гоце Делчев“ во учебната 2022/2023 година.

 

12. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа и за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците на Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ во учебната 2022/2023 година.

 

13. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Општинското основно училиште „Киро Глигоров“-Скопје за учебната 2023/2024 година.

 

14. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје за учебната 2023/2024 година.

 

15. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“-Скопје за учебната 2023/2024 година.

 

16. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје за учебната 2023/2024 година.

 

17. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје за учебната 2023/2024 година.

 

18. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје за учебната 2023/2024 година.

 

19. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Општинското основно училиште „Димитар Миладинов“-Скопје за учебната 2023/2024 година.

 

20. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Општинското основно училиште „11 Октомври“-Скопје за учебната 2023/2024 година.

 

21. Предлог-одлука за давање мислење на Годишната програма за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Киро Глигоров“-Скопје за учебната 2023/2024 година.

 

22. Предлог-одлука за давање позитивнo мислење на Годишната Програма за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците од Општинското основно  училиште „Кочо Рацин“ Скопје за учебната 2023/2024 година.

 

23. Предлог-одлука за давање мислење на Годишната програма за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците од Општинското основно  училиште „Св. Кирил и Методиј“-Скопје за учебната 2023/2024 година.

 

24. Предлог-одлука за давање мислење на Годишната програма за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје за учебната 2023/2024 година.

 

25. Предлог-одлука за давање мислење на Годишната програмата за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје за учебната 2023/2024 година.

 

26. Предлог-одлука за давање мислење на Годишната програма за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје за учебната 2023/2024 година.

 

27. Предлог-одлука за давање мислење на Годишната програма за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Димитар Миладинов“-Скопје за учебната 2023/2024 година.

28. Предлог-одлука за давање мислење на Годишната програмата за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „11 Октомври“ -Скопје за учебната 2023/2024 година.

 

29. Предлог-одлука за ослободување од плаќање надоместок за прекоп заради реконструкција на канализациона мрежа на ул. „11 Октоври“ бр. 2, Скопје

 

30. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за култура на Општина центар-Скопје за 2023 година.

 

31. Предлог-одлука за донесување Техничка исправка на детален урбанистички план за ГП 6.45 во Изменување идополнување на ДУП Буњаковец 2, Општина Центар-Скопје.

 

 

Comments are closed.

Close Search Window