Проекти|

Одлука за избор на станбени објекти во делот за финансиска подршка за поправка и санација на постоечки кровни конструкции и постоечки лифтови во станбените згради  на подрачјето на Општина Центар

 

Врз основа на јавниот повик бр. 09-2396/1 од 08.05.2023 година за финансиска подршка за поправка и санација на постоечки кровни конструкции и постоечки лифтови во  станбените згради  на подрачјето на Општина Центар, објавен во дневен весник Слободен Печат и Вечер и на веб страната на Општина Центар – Скопје и спроведена постапка во согласност со Јавниот повик бр. 09-2396/1 од 08.05.2023 година  за финансиска подршка за поправка и санација на постоечки кровни конструкции и постоечки лифтови во  станбените згради  на подрачјето на Општина Центар, како и во согласност со Записникот од Комисијата формирана за избор на станбени објекти за финансиска подршка за поправка и санација на постоечки кровни конструкции и постоечки лифтови во  станбените згради  на подрачјето на Општина Центар со бр.09-2396/3 од 13.07.2023 година година, се врши избор за финансиска подршка за поправка и санација на постоечки кровни конструкции и постоечки лифтови во  станбените згради  на подрачјето на Општина Центар за следните објекти :

Поправка и санација на постоечки лифтови

 1. ул.Народен Фронт бр.7/1
 2. ул.Николе Тримпаре бр.18/1
 3. бул.Св.Климент Охридски бр.29
 4. ул.Истарска бр.33/2
 5. ул. Дебарца бр.17
 6. ул.Св Кирил и Методиј 38,
 7. ул.Народен Фронт 23 блез 5
 8. ул 11-ти Октомври бр.38
 9. ул.50-та Дивизија бр.35
 10. ул.Коста Кирков бр.3/1

Поправка и санација на постоечки кровни конструкции

 1. ул.Народен Фронт 23,влез 5
 2. ул.Христо Смирненски бр.48 влез 1 и 2

Comments are closed.

Close Search Window