Совет|

Дневен ред за 26. седница на Совет на Општина Центар, закажана за 4.7.2023 (вторник), со почеток во 13:00 часот, во сала на Совет (барака бр.6).

Дневен ред:

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлука бр. 02-18/1 од 7.6.2023 година за задолжување на „ЕНЕРГИЈА ЦЕНТАР“ дооел Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлука за измена на Годишна програма и финансиски план на „ЕНЕРГИЈА ЦЕНТАР“ дооел Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/32 од 6.6.2023 година за усвојување на Кварталниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за период јануари-март 2023 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност за прием на поголем број деца во воспитните групи во однос на предвидениот проектиран капацитет во јавните установи за деца детски градинки на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-решение за именување член во Управниот одбор на Јавната установа за деца-детска градинка на Општина Центар „13 Ноември“-Скопје, предложен од Советот на родители.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлука за поставување фотоволтаични системи на кровната конструкција Општинско основно училиште „Кочо Рацин“ Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на измена и дополна на Годишниот план за вработување во 2023 година на Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје.

 

 1. Предлог-правилник за измена на Правилникот за начинот, условите и критериумите за oстварување право на бесплатни пакети за нега на возрасни лица 2023 година.

 

 1. Предлог-план за измена на Планот на програми за развој за период 2023-2025 година на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за прераспределба на средства во Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2023 година

 

 1. Предлог-одлука за прифаќање донација од „ДРЖАВНА ВИДЕОЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ Друштво за приредување игри на среќа Касинос-Аустриа доо.

 

 1. Предлог-одлука за прифаќање донација од „М.Г. Фешн“ доо Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за определување на дозволеност на градба исклучиво во границите определени со планскиот опфат на Генералниот урбанистички план на Град Скопје 2012-2022.

 

 1. Предлог-одлука за донесување Техничка исправка на Детален урбанистички план за ГП 3.43 од Деталниот урбанистички план Градска четврт Ј 06-дел од локалитет Тасино чешмиче 1 и Тасино чешмиче 2, Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за донесување Техничка исправка на Детален урбанистички план за ГП 20.07 од Изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план Буњаковец 2, Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за донесување План за парцелација од Урбанистичкиот проект со план за парцелација за спојување на ГП 5.126 и ГП 5.127 од Деталниот урбанистички план Градска четврт Ј 06-дел од локалитет Тасино чешмиче 1 и Тасино чешмиче 2, Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за донесување на Детален урбанистички план Градска четврт Ц 06-Стара железничка станица, Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за донесување на Детален урбанистички план Градска четврт ЦС 07-Крњево 2, Општина Центар-Скопје.

Comments are closed.

Close Search Window