Совет|

Дневен ред за 23. седница на Совет на Општина Центар, закажана за 27.4.2023 (четврток), со почеток во 11:00 часот, во сала на Совет (барака бр.6)

Дневен ред:

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Годишна програма и финансиски план на Трговско друштво за производство и продажба на електрична енергија од обновливи извори „Енергија Центар“ дооел-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Правилникот за платите, надоместоците и на другите примања на вработените во Трговско друштво за производство и продажба на електрична енергија од обновливи извори „Енергија Центар“ дооел-Скопје

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлука за утврдувањe на висина на нето бод за пресметување на основвна нето плата на вработените во Трговско друштво за производство и продажба на електрична енергија од обновливи извори „Енергија Центар“ дооел-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во Трговско друштво за производство и продажба на електрична енергија од обновливи извори „Енергија Центар“ дооел-Скопје

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/18 од 27.3.2023 година за усвојување на Кварталниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за период октомври-декември 2022 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/24 од 27.3.2023 година за усвојување на Годишната сметка за 2022 година на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/21 од 27.3.2023 година за усвојување на Годишниот извештај за работењето во 2022 година на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје со финансиски извештај (за периодот од 1.1.2022 година до 31.12.2022 година), донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање на времено користење на товарни и специјални моторни возила.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на измената на Статутот на Приватната установа за деца детска градинка „ЛИЛИПУТ ДВОРЧЕ“ од подрачјето на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-план за измена на Планот на програми за развој за период 2023-2025 година на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата Ф за урбано планирање на Општина Центар-Скопје за 2023 година.

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за комунални дејности на Општина Центар-Скопје за 2023 година.

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за реконструкција и санација на основните училишта на Општина Центар-Скопје за 2023 година.

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за образование на Општина Центар-Скопје за 2023 година.

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за култура на Општина Центар-Скопје за 2023 година.

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за локален економски развој на Општина Центар-Скопје за 2023 година.

 

 1. Предлог-измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2023 година.

 

 1. Предлог-одлуказа прифаќање донација на сензори за мерење на квалитетот на воздухот.

 

Comments are closed.

Close Search Window