Совет|

Дневен ред за 16-та седница на Совет на Општина Центар, закажана за петок (11.11.2022), со почеток во 13:00 часот, во сала на Совет (барака бр.6).

Дневен ред

 1. Разгледување на Информација за реализација, по точки, на Буџетскиот календар за 2022 година.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/102 од 18.10.2022 година за усвојување на Ценовник за оддржување и изведба на хоринзотална и вертикална сообраќајна сигнализација од страна на Јавното претпријатие „Паркинзи“, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за задолжување на Градоначалникот на Општина Центар-Скопје за потпишување на Договор

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Кварталниот извештај за Извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 1.1.2022 година до 30.9.2022 година.

 

 1. Предлог-план на програми за развој за период од 2023-2025 година на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за урбано планирање Ф на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за комунални дејности на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за реконструкција и санација на основните училишта и на детските градинки на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата зајавни работи на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за здравствена, социјална заштита и заштита на деца на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за образование на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за култура на Општина Центар-Скопје за 2022 година

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за Спорт и рекреација на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за локален економски развој на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Советнички прашања.

Comments are closed.

Close Search Window