Совет|

Дневен ред за 14-та седница на Совет на Општина Центар, закажана вторник (27.9.2022), со почеток во 13:00 часот, во сала на Совет (барака бр.6).

Дневен ред:

 1. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје, за период 2021/2022 година,

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „Кочо Рацин“-Скопје, за период 2021/2022 година,

 

 1. Oдлука за усвојување на Годишниот извештај за работа на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „13 Ноември“-Скопје, за период 2021/2022 година, со Решение за објавување

 

 1. Предлог-решение за именување претставник на Општина Центар-Скопје во Училишниот одбор во Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје.

 

 1. Предлог-решение за именување претставник на Општина Центар-Скопје во Училишниот одбор во Општинското основно училиште „Димитар Миладинов“-Скопје.

 

 1. Предлог-решение за именување претставник на Општина Центар-Скопје во Училишниот одбор во Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје.

 

 1. Предлог-решение за именување претставник на Општина Центар-Скопје во Училишниот одбор во Општинското основно училиште „Коле Неделковски“.

 

 1. Предлог-решение за именување претставник на Општина Центар-Скопје во Училишниот одбор во Општинското основно училиште „11 Октомври“-Скопје.

 

 1. Предлог-решение за именување претставник на Општина Центар-Скопје во Училишниот одбор во Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје.

 

 1. Предлог-решение за именување претставник на Општина Центар-Скопје во Училишниот одбор во Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“-Скопје.

 

 1. Предлог-план за измена на План на програми за развој за период  2022-2024 година на Општина Центар-Скопје

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за реконструкција и санација на основните училишта на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за прераспределба на средства во Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Предлог-одлука за начинот на обезбедување паркинг места во рамките на градежна парцела при поднесување на барања за издавање на одобренија за градење во Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за резервирани (обезбедени) средства за експропријација  во Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Предлог-одлука за основање на Јавно претпријатие на Општина Центар-Скопје за производство на електрична енергија.

 

 1. Разгледување на Барање за отстранување на непрописно поставен оџак од страна на станари на ул. „Даме Груев“ влезови 7,8,9 и 10 од ул. „Димитар Чупоски“ 1,2 и 3.

 

 1. Разгледување на Барање за увид од Александар Стефановски ул. „Јордан Хаџи Константин Џинот“ за узурпирање на државно земјиште околу зградата на ул. „Јордах Хаџи Константинов Џинот“ бр 4-3/19.

 

 1. Разгледување на Барање на група граѓани од ул. „Владимир Назор“ и ул. „Кумровец“ за формирање стручна комисија во врска со нарушување на постапка на градба на парцела 842 Имотен лист 710, Општина Центар-Скопје.

Comments are closed.

Close Search Window