Совет|

Дневен ред за 12-та седница на Совет, закажана за 14.7.2022 (четврток), со почеток во 13:00 часот, во сала на Совет (барака бр.6).

Дневен ред:

 1. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2021/2022 година.

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа на ООУ „Коле Неделковски“ во учебната 2021/2022 година.

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај заработа на ООУ „Киро Глигоров“ во учебната 2021/2022 година.

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа на ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ во учебната 2021/2022 година.

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај заработа на ООУ „Кочо Рацин“ во учебната 2021/2022 година.

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“ во учебната 2021/2022 година.

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа на ООУ „Димитар Миладинов“ во учебната 2021/2022 година.

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа на ООУ „11 Октомври“ во учебната 2021/2022 година.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност за прием на поголем број деца во воспитните групи во однос на предвидениот проектиран капацитет во Јавните установи за деца Детски градинки на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Одлука за давање согласност на Статут на приватната установа за деца Детска градинка „Лилипут“ од подрачјето на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност за спогодбено преземање административен службеник од Општина Аеродром.

 

 1. Предлог-одлука за одобрување на еднократна парична помош.

 

 1. Предлог-план за измена и дополнување на Планот на програми за развој за период 2022-2024 година на Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата Ф за урбано планирање на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за комунални дејности на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за реконструкција и санација на основните училишта и на детските градинки на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за заштита на животната средина на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за социјална, здравствена заштита и заштита на децата на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за образование на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за локален економски развој на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Предлог-измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Предлог-одлука за измени и дополнувања на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“-Скопје за учебната 2022/2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје за учебната 2022/2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Општинското основно училиште „Киро Глигоров“-Скопје за учебната 2022/2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје за учебната 2022/2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Општинското основно училиште „Кочо Рацин“ – Скопје за учебната 2022/2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Општинското основно училиште „Гоце Делчев“- Скопје за учебната 2022/2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Општинското основно училиште „Димитар Миладинов“-Скопје за учебната 2022/2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Општинското основно училиште „11 Октомври“-Скопје за учебната 2022/2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за давање мислење на Годишната програма за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“- Скопје за учебната 2022/2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за давање мислење на Годишната програма за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје за учебната 2022/2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за давање мислење на Годишната програма за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Киро Глигоров“-Скопје за учебната 2022/2023 година.
 2. Предлог-одлука за давање мислење на Годишната програмата за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје за учебната 2022/2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за давање позитивнo мислење на Годишната Програма за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Кочо Рацин“ Скопје за учебната 2022/2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за давање мислење на Годишната програма за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје за учебната 2022/2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за давање мислење на Годишната програма за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Димитар Миладинов“-Скопје за учебната 2022/2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за давање мислење на Годишната програмата за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „11 Октомври“ -Скопје за учебната 2022/2023 година.

Comments are closed.

Close Search Window