Совет|

Дневен ред за 2-ра седница на Совет на Општина Центар, закажана за понеделник (29.11.2021), со почеток во 13:00 часот, во сала на Совет на Општина Центар.

Дневен ред:

1.            Предлог-решение за избор на претседател и на членови на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања.

2.            Предлог-решение за избор на претседател и на членови на Комисијата за статут и прописи.

3.            Предлог-решение за избор на претседател и на членови на Комисијата за финансирање и буџет.

4.            Предлог-решение за избор на претседател и на членови  на Комисијата за урбанизам, планирање и  уредување на просторот.

5.            Предлог-решение за избор на претседател и на членови на Комисијата за локален економски развој.

6.            Предлог-решение за избор на претседател и на членови на Комисијата за комунални работи и заштита на животната средина и природата. 

7.            Предлог-решение за избор на претседател и на членови на Комисијата за јавни дејности.

8.            Предлог-решение за избор на претседател и на членови на Комисијата за образование.

9.            Предлог-решение за избор на претседател и на членови на Комисијата за здравствена, социјална заштита и заштита на децата.

10.          Предлог-решение за избор на претседател и на членови на Комисијата за доделување општински награди.

11.          Предлог-решение за избор на претседател и на членови на Комисијата за родова еднаквост.

12.          Предлог-решение за избор на претседател и на членови на Комисијата за култура.

13.          Предлог-решение за избор на претседател и на членови на Комисијата за Програма за работа на Советот.

14.          Предлог-решение за избор на претседател и на членови на Комисијата за доделување на Годишната награда на Општина Центар – Феникс.

15.          Предлог-решение за определување на членови од Советот на Општина Центар-Скопје за учество при склучување бракови во Матичната служба на Град Скопје. 

16.          Предлог-одлука за давање согласност за спогодбено преземање на административен службеник.

17.          Предлог-одлука за давање согласност за спогодбено преземање на административен службеник.

18.          Предлог-одлука за давање согласност за спогодбено преземање на административен службеник.

19.          Предлог-план на програми за развој за период 2022-2024 година на Општина Центар Скопје.

20.          Предлог-одлука за прераспределба на средствата во Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

Comments are closed.

Close Search Window