Совет|

Дневен ред за 70-та седница на Совет на Општина Центар, закажан за 1.10.2021 (петок), со почеток во 13:00 часот, во сала на Совет (барака бр.6).

Дневен ред

1.            Предлог-одлука за усвојување на Програма за работа на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „Кочо Рацин“-Скопје, за 2021/2022 година.

2.            Предлог-одлука за усвојување на Програма за работа на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје, за 2021/2022 година.

3.            Предлог-одлука за усвојување на Програма за работа на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „13 Ноември“-Скопје, за 2021/2022 година.

4.            Предлог-одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Центар-Скопје и Град Скопје за основање установа од областа на културата.

5.            Предлог-одлука за донесување на техничка исправка за ГП 7.8 и 7.8а во Изменување и дополнување на Детален урбанистички план Буњаковец 1-УМ7, опфат помеѓу Бул. „Св.Климент Охридски“, ул. „Никола Тримпаре“ и ул. „Дебарца“, Општина Центар-Скопје.

Comments are closed.

Close Search Window