Совет|

Дневен ред за 69-та седница на Совет на Општина Центар, закажана за четврток (16.9.2021), со почеток во 13:00 часот, во сала на Совет (барака бр.6)

Дневен ред

1.            Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје, за период 2020/2021 година.

2.            Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „Кочо Рацин“-Скопје, за период 2020/2021 година.

3.            Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „13 Ноември“-Скопје, за период 2020/2021 година.

4.            Предлог-одлука за ослободување од партиципација на деца Роми во предучилишното образование на подрачјето на Општина Центар-Скопјe.

5.            Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2022 година во Општина Центар-Скопје.

6.            Предлог-Програма за изменување и дополнување на План на програми за развој за период 2021-2023 година на Општина Центар – Скопје.

7.            Предлог-одлука за давање на користење на спортските сали на општинските основни училишта на територијата на Општина Центар-Скопје без надоместок на КК „Работнички“ АД Скопје во учебната 2019/2020 година.

8.            Предлог-одлука за пренесување во сопственост на таблети на членовите на Советот на Општина Центар-Скопје во мандатниот период  2017-2021 година.

Comments are closed.

Close Search Window