Совет|

Дневен ред за 66. седница на Совет на Општина Центар, закажана за 1.7.2021 (четврток), со почеток во 13:00 часот, во салата на Советот на Општина Центар (барака бр.6).

Дневен ред

1.            Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/55 од 1.6.2021 година за усвојување на Кварталниот извештај за работењето на  Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за период јануари-март 2021 година,  донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.    

2.            Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/57 од 1.6.2021 година за усвојување на Ценовник за оддржување на изведба на  хоринзотална и вертикална сообраќајна сигнализација од страна на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

3.            Предлог-одлука за донесување на Детален урбанистички план Градска четврт Ц 03-Соборен храм, Општина Центар-Скопје.

4.            Предлог-одлука за донесување на техничка исправка на техничка грешка за ГП 20.60  од Детален урбанистички план Градска четврт Ј 07-локалитети Капиштец, Завод за медицинска рехабилитација, Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило  и Цвеќара, Општина Центар.

5.            Предлог-одлука за давање согласност на Правилникот бр. 02-216 од 14.6.2021 година за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈУДГ на О.Ц „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје донесена од Управниот одбор на ЈУДГ  на О.Ц „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје.

6.            Предлог-одлука за давање согласност на Правилникот бр. 02-217 од 14.6.2021 година за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на работни места во ЈУДГ  на О.Ц „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје донесен од Управниот одбор на ЈУДГ на О.Ц „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје.

7.            Предлог-одлука за давање согласност на измена на Годишниот план за вработување бр. 04-225 од 16-6.2021 година на ЈУДГ на ОЦ „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје.

8.            Предлог-одлука за давање согласност на Правилникот бр. 01-239/1 од 16.6.2021 година за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈУДГ на О.Ц „Кочо Рацин“-Скопје донесен од Управниот одбор на ЈУДГ на О.Ц „Кочо Рацин“-Скопје.

9.            Предлог-одлука за давање согласност на Правилникот бр. 01-237 од 16.6.2021 година за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на работни места во ЈУДГ  на О.Ц „Кочо Рацин“-Скопје донесен од Управниот одбор на ЈУДГ на О.Ц „Кочо Рацин“-Скопје.

10.          Разгледување на Годишниот извештај за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2020/2021  година.

11.          Разгледување на Годишниот извештај за работа на ООУ „Коле Неделковски“ во учебната 2020/2021 година.

12.          Разгледување на Годишниот извештај за работа нa ООУ „Киро Глигоров“ во учебната 2020/2021 година.

13.          Разгледување на Годишниот извештај за работа на ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ во учебната 2020/2021 година.

14.          Разгледување на Годишниот извештај за работа на ООУ „Кочо Рацин“ во учебната 2020/2021 година.

15.          Разгледување на Годишниот извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“ во учебната 2020/2021 година.

16.          Разгледување на Годишниот извештај за работа на ООУ „Димитар Миладинов“ во учебната 2020/2021 година.

17.          Разгледување на Годишниот извештај за работа на ООУ „11 Октомври“ во учебната 2020/2021 година.

Comments are closed.

Close Search Window