Активности|

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.199/14; 44/15; 44/15; 193/15; 31/16, 163/16; 64/18 и 168/18), Градоначалникот на Општина Центар – Скопје го издава следното

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат физичките и правните лица од oпфатот на Предлог – Детален урбанистички план Градска четврт Ц 06 – Стара железничка станица, Општина Центар – Скопје, плански период 2019-2024 дека Градоначалникот на Општина Центар – Скопје донесе Одлука за спроведување на

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

по Предлог – Детален урбанистички план Градска четврт Ц 06 – Стара железничка станица, Општина Центар – Скопје, плански период 2019-2024

Границите на планскиот опфат се следните:

  • од североисток по оската на ул.„Свети Кирил и Методиј“ (ул.„М. Х. Јасмин“);
  • од југоисток по оската на бул.„Кочо Рацин“;
  • од југозапад по оската на ул.„Јордан Мијалков“ (ул.„Железничка“);
  • од северозапад по бул.„Свети Климент Охридски“ и продолжува по ул.„Мајка Тереза“ (ул.„Водњанска“).

Вкупната површина опфатена во рамките на опишаните граници изнесува 14,40 ха.

Јавната презентација по Предлог – Детален урбанистички план Градска четврт Ц 06 – Стара железничка станица, Општина Центар – Скопје, плански период 2019-2024, ќе се одржи во просториите на Општина Центар – Скопје (ул.„Михаил Цоков“ бр.1) во сала за состаноци, барака 6, на ден 30.7.2020 година (четврток) во 10.00 часот.

Предлог – Детален урбанистички план Градска четврт Ц 06 – Стара железничка станица, Општина Центар – Скопје, плански период 2019-2024 ќе биде изложен во просториите наЧитална „Славко Јаневски“ (ул.„Димитрије Чуповски“ бр.23/1-1) секој работен ден од 8.00 до 16.00 часот, од 27.7.2020 до 14.8.2020 година.

Соопштението за организирање на јавна презентација и јавна анкета ќе биде објавено на веб страната на Општина Центар – Скопје www.centar.gov.mk и на информацискиот систем е-урбанизам.

Контакт телефони 3203 605 и 3203 660 и email: planiranje@centar.gov.mk.

Во определениот рок заинтерeсираните физички и правни лица можат да доставуваат анкетни листови со забелешки и предлози по предлог планот.

Бр. 09-867/8

20.7.2020год.

Скопје

Comments are closed.

Close Search Window