Совет|

Дневен ред за 49-та седница на Совет на Општина Центар – Скопје, закажана за 23.7.2020 (четврток), во сала на Совет на Општина Центар (барака бр.6)

1.            Разгледување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 1.1.2020 година до 30.6.2020 година.

2.            Предлог-одлука по Годишниот извештај за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2019/2020 година.

3.            Предлог-одлука по Годишниот извештај за работа на ООУ „Коле Неделковски“ во учебната 2019/2020 година.

4.            Предлог-одлука по Годишниот извештај за работа на ООУ „Киро Глигоров“ во учебната 2019/2020 година.

5.            Предлог-одлука по Годишниот извештај за работа на ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ во учебната 2019/2020 година.

6.            Предлог-одлука по Годишниот извештај за работа на ООУ „Кочо Рацин“ во учебната 2019/2020 година.

7.            Предлог-одлука по Годишниот извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“ во учебната 2019/2020 година.

8.            Предлог-одлука по Годишниот извештај за работа на ООУ „Димитар Миладинов“ во учебната 2019/2020 година.

9.            Предлог-одлука по Годишниот извештај за работа на ООУ „11 Октомври“ во учебната 2019/2020 година.

10.          Предлог-одлука за давање позитивно мислење на Годишниот извештај за реализација на Програмата за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“-Скопје за учебната 2019/2020 година.

11.          Предлог-одлука за давање позитивнo мислење на Годишниот извештај за реализација на Програмата за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје за учебната 2019/2020 година.

12.          Предлог-одлука за давање позитивнo мислење на Годишниот извештај за реализација на Програмата за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Киро Глигоров“-Скопје за учебната 2019/2020 година.

13.          Предлог-одлука за давање позитивнo мислење на Годишниот извештај за реализација на Програмата за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје за учебната 2019/2020 година.

14.          Предлог-одлука за давање позитивнo мислење на Годишниот извештај за реализација на Програмата за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје за учебната 2019/2020 година.

15.          Предлог-одлука за давање позитивнo мислење на Годишниот извештај за реализација на Програмата за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје за учебната 2019/2020 година.

16.          Предлог-одлука по за давање позитивнo мислење на Годишниот извештај за реализација на Програмата за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Димитар Миладинов“-Скопје за учебната 2019/2020 година.

17.          Предлог-одлука за давање позитивно мислење на Годишниот извештај за реализација на Програмата за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „11 Октомври“-Скопје за учебната 2019/2020 година.

Comments are closed.

Close Search Window