Совет|

Врз основа на член 57 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар Скопје“ бр.3/06; 12/15 и 20/20), донесено е Решение за свикување на 38. седница на Советот на Општина Центар – Скопје.

Седницата ќе се одржи на 9.7.2024година /вторник, со почеток во 13.00 часот, во барака 6,сала за состаноци. 

 

                                                                                           

                                                                   Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

  1. Предлог-решение за верификација на мандат на член на

        Советот на Општина Центар-Скопје.

 

    2.Предлог-план за измена на Планот на програми за развој за

       период од 2024-2026 година на Општина Центар-Скопје.

 

    3.Предлог-програма за измена и дополнување на Програматата Ф за урбано планирање на Општина Центар-Скопје за 2024 година.

 

    4.Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за

      комунални дејности на Општина Центар-Скопје за 2024 година.

 

    5.Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за

      заштита на животната средина на Општина Центар-Скопје

     за 2024 година.

 

6.Програма за реконструкција и санација на основните

   училишта на Oпштина Центар-Скопје за 2024 година.

 

7.Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за

  здравстена,социјална заштита и заштита на деца на Општина Центар-Скопје

за 2024 година.

 

8.Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за

   образование на Општина Центар-Скопје за 2024 година.

 

9.Предлог-програма за измена и дополнување на Програмата за

   култура на Општина Центар-Скопје за 2024 година.

 

10.Предлог-измени и дополнувања на Буџетот на Општина

     Центар-Скопје за 2024 година.

 

11.Предлог-решение за измена на Решението за именување

     членови на Надзорниот одбор на Јавното претпријатие за

     јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

12.Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката

    бр. 02-17/41 од 31.5.2024 година за определување посебни

   цени за големи корисници на катната гаража „Судска палата“

   донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни

   паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

13.Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката

     бр. 02-17/44 од 27.6.2024 година за усвојување на Ценовник

     на услуги за поправка и санација на урбана опрема на

     Јавното претпријатие „Паркинзи’ на Општина Центар-Скопје

     донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие

    за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

14.Предлог-одлука за прифаќање донација од Друштво

     за трговија  и услуги ХАБОТ доо Скопје.

 

15.Предлог-одлука за прифаќање донација од Друштво

     за производство, трговија  и услуги БАДЕЛ 1862 дооел Скопје.

 

16.Предлог-одлука за донесување Техничка исправка за ГП 5.11.4

     од Деталниот урбанистички план Централно градско подрачје на

     град Скопје – Мал Ринг, изменување и дополнување, Општина

     Центар-Скопје.

 

17.Предлог одлука за донесување Техничка исправка на детален

     урбанистички план за ГП 16.13 од Изменување и дополнување

      на ДУП Буњаковец 2, Општина Центар-Скопје.

 

18.Предлог-одлука за доделување финансиски средства

      заради санирање штета настаната од пожар.

 

Седницата ќе се одржи во просториите на Општина Центар-Скопје, барака 6, сала за состаноци, со можност за користење на средствата за електронска комуникација.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Close Search Window