Совет|

Врз основа на член 57 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар Скопје“ бр.3/06; 12/15 и 20/20), донесено е  Решение за свикување на 36. седница на Советот на Општина Центар – Скопје.

Седницата ќе се одржи на 28.5.2024година /вторник, со почеток во 13.00 часот, во барака 6, сала за состаноци. 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 

  1. 1 Предлог-одлука за усвојување на кварталниот извештај

за извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје

за извештајниот период  (кумулативно) од 1.1.2024 до

31.3.2024 година.

 

  1. Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за

комунален ред и мерки за спроведување на подрачјето на

Општина Центар-Скопје.

 

  1. Предлог-одлука за давање согласност за раскинување на

Договор за засновање на право на долготраен закуп на

градежно земјиште.

 

4. Советнички прашања

 

Седницата ќе се одржи во просториите на Општина Центар-Скопје, барака 6, сала за состаноци, со можност за користење на средствата за електронска комуникација.

 

 

                                                                                 

Comments are closed.

Close Search Window