Совет|

Врз основа на член 57 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар Скопје“        бр.3/06; 12/15 и 20/20), донесено е  Решение за свикување на 35. седница на Советот на Општина Центар – Скопје.

Седницата ќе се одржи на 18.4.2024година /четврток/, со почеток во 13.00 часот, во барака 6 во сала за состаноци. 

                                                                                 

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 

  1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/24 од

1.4.2024 година за усвојување на Кварталниот извештај за

работењето на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта

„Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за период октомври-декември

2023 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие

за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

  1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/30

од 1.4.2024 година за усвојување на Годишната сметка за 2023

година на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта

„Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје, донесена од Управниот

одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта

„Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

  1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/27

од 1.4.2024 година за усвојување на Годишниот извештај за

работењето во 2023 година на Јавното претпријатие за јавни

паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје со

финансиски извештај (за периодот од 1.1.2023 година до

31.12.2023 година), донесена од Управниот одбор на Јавното

претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина

Центар-Скопје.

 

  1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/33

од 1.4.2024 година за усвојување на Ценовник за одржување и

изведба на хоринзотална и вертикална сообраќајна сигнализација

од страна на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта

„Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје, донесена од Управниот

одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта

„Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

  1. Предлог-одлука за давање на користење на спортската сала во

општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје без

надоместок на КК „Работнички“ АД Скопје во 2024 година.

Comments are closed.

Close Search Window