Совет|

Врз основа на член 57 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 3/06; 12/15 и 20/20), се донесува  Решение за свикување на 33. седница на Советот на Општина Центар-Скопје. Седницата ќе се одржи на 9.2.2024 година /петок/, со почеток во 13.00 часот, во барака 6 во сала за состаноци. 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 

 1. Разгледување на Годишниот извештај за работа на

Полициската станица од општа надлежност „Центар“

за период од 1.1.2023 до 31.12.2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Годишна

програма за 2024 година, на Установата од областа на

културата Културно социјален простор ЦЕНТАР-ЈАДРО, Скопје.

 

 1. Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Кошаркарски клуб „Работнички“ АД Скопје за период

од 1.1.2023 година до 31.12.2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Финансискиот

план на Кошаркарскиот клуб „Работнички“ АД Скопје за

период од 1.1.2024 година до 31.12.2024 година.

 

 1. Предлог-одлука за давање на користење на училиштен

простор во сопственост на Општина Центар-Скопје

на Ансамбл за народни песни и ора „Кочо Рацин“ Скопје.

 

 1. Предлог-одлука за усвојување на Кварталниот извештај

за извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје

за извештајниот период (кумулативно) од 1.1.2023 до

31.12.2023 година.

 

 1. Предлог-одлука за измена и дополнувања на Одлука за

комунален ред и мерки за спроведување на подрачјето на

Општина Центар-Скопје бр.07-6397/16 од 12.09.2013 година.

 

 1. Предлог-одлука за поставување на подвижни објекти

подвижни апарати и други направи и определување на

локации за нивно постапување на подрачјето на

Општина Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-план за измена на Планот на програми за

развој за период од 2024-2026 година на Општина

Центар-Скопје.

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнувања на

Програмата за урбано планирање Ф на Општина

Центар-Скопје за 2024 година.

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнувања на

Програмата за комунални дејности на Општина

Центар-Скопје за 2024 година.

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата

за  заштита на животната средина на Општина

Центар-Скопје за 2023 година

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнувања на

Програмата  за реконструкција и санација на основните

училишта на Општина Центар-Скопје за 2024 година.

 

 1. Предлог-програма за измена и дополнувања на

Програмата за локален економски развој на Општина

Центар-Скопје за 2024 година.

 

 1. Предлог-одлука за прераспределба на средства во Буџетот на

Општина Центар-Скопје за 2024 година.

 

 1. Предлог-одлука за донесување на Детален урбанистички

план Градска четврт Ј 21-Клинички центар и Геолошки

завод, Општина Центар-Скопје.

Comments are closed.

Close Search Window