Совет|

Врз основа на член 57 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 3/06; 12/15 и 20/20), донесено е Решение за свикување на 30. седница на Совет на Општина Центар – Скопје. 

Седницата ќе се одржи на 11.12.2023 година /понеделник/, со почеток во 13.00 часот, во просториите на Општина Центар, барака 6.

Усвојување на Записникот од 3. вонредна седница и Записникот од 30. седница на Советот.

 

 ДНЕВЕН РЕД

 

  1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката

бр. 02-17/57 од 21.11.2023 година за усвојување на

кварталниот финансиски извештај на Јавното претпријатие

за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје

за период јули-септември 2023 година, донесена од Управниот

одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта

„Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

2. Предлог-одлука за ослободување од партиципација

на децата Роми во предучилишното образование на

подрачјето на Општина Центар-Скопјe.

 

3. Предлог-одлука за давање согласност за кофинансирање-

одобрување средства за реализација на проектот

„Инвестиција во фотоволтаици, енергетска ефиказност,

заштита на човекова околина и смарт табли за едукација

на деца – Општина Центар, Општина Чаир и општина

Чучер-Сандево“.

 

4. Нацрт-програма за урбано планирање Ф на Општина

Центар-Скопје за 2024 година.

 

5. Нацрт-програма за комунални дејности на Општина

Центар-Скопје за 2024 година.

 

6. Нацрт-програма за заштита на животната средина на

Општина Центар-Скопје за 2024 година.

 

7. Нацрт-програма за реконструкција и санација на

основните училишта на Општина Центар-Скопје за

2024 година.

 

  1. Нацрт-програма за здравствена, социјална заштита и

заштита на деца на Општина Центар-Скопје за 2024

година.

 

  1. Нацрт-програма за локален економски развој на

Општина Центар-Скопје за 2024 година.

 

  1. Нацрт-програма за култура на Општина

Центар-Скопје за 2024 година.

 

  1. Нацрт-програма за образование на Општина

Центар-Скопје за 2024 година.

 

  1. Нацрт-програма за спорт и рекреација на Општина

Центар-Скопје за 2024 година.

 

  1. Нацрт-буџет на Општина Центар-Скопје за 2024 година.

 

                                    

Comments are closed.

Close Search Window