Совет|

Дневен ред за 68-ма седница на Совет на Општина Центар, закажана за 12.8.2021 (четврток), со почеток од 13:00 часот, во сала на Совет (барака бр.6)

Дневен ред

 1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/68 од 3.8.2021 година за усвојување на Кварталниот извештај за работата на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за период април-јуни 2021 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.
 2. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/71 од 3.8.2021 година за усвојување на Шестмесечниот извештај за работабота на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за период јануари-јуни 2021 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.
 3. Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план зa вработување во 2022 година во Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.
 4. Предлог одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2022 година на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар-Скопје „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје.
 5. Предлог одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2022 година на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар-Скопје „Кочо Рацин“-Скопје.
 6. Предлог одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2022 година на Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар-Скопје „13 Ноември“-Скопје.
 7. Предлог-одлука за давање согласност за прием на поголем број деца во воспитните групи во однос на предвидениот проектиран капацитет во Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје за 2021-2022 година.
 8. Предлог-одлука за давање согласност за прием на поголем број деца во воспитните групи во однос на предвидениот проектиран капацитет во Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „Кочо Рацин“-Скопје за 2021-2022 година.
 9. Предлог-одлука за давање согласност за прием на поголем број деца во воспитните групи во однос на предвидениот проектиран капацитет во Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар „13 Ноември“-Скопје за 2021-2022 година.
 10. Предлог-одлука за утврдување намера за реализација на проект со заем од Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор (ПСЕЕП) и овластување за потпишување на Иницијален договор.
 11. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Општинското основно училиште „Киро Глигоров“-Скопје за учебната 2021/2022 година.
 12. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје за учебната 2021/2022 година.
 13. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје за учебната 2021/2022 година.
 14. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“-Скопје за учебната 2021/2022 година.
 15. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје за учебната 2021/2022 година.
 16. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје за учебната 2021/2022 година.
 17. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Општинското основно училиште „11 Октомври“-Скопје за учебната 2021/2022 година.
 18. Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Општинското основно училиште „Димитар Миладинов“-Скопје за учебната 2021/2022 година.
 19. Предлог-одлука за давање мислење на Годишната програма за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Киро Глигоров“-Скопје за учебната 2021/2022 година.
 20. Предлог-одлука за давање мислење на Годишната програма за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје за учебната 2021/2022 година.
 21. Предлог-одлука за давање мислење на Годишната програма за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје за учебната 2021/2022 година.
 22. Предлог-одлука за давање мислење на Годишниот извештај за реализација на Програмата за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“-Скопје за учебната 2021/2022 година.
 23. Предлог-одлука за давање позитивнo мислење на Годишната програма за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје за учебната 2021/2022 година.
 24. Предлог-одлука за давање мислење на Годишната програма за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Кичо Рацин“-Скопје за учебната 2021/2022 година.
 25. Предлог-одлука за давање мислење на Годишната програма за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „11 Октомври“-Скопје за учебната 2021/2022 година.
 26. Предлог-одлука за давање мислење на Годишната програмата за начин на изведување на ученички екскурзии, излети и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Димитар Миладинов“-Скопје за учебната 2021/2022 година.
 27. Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за образование на Општина Центар-Скопје за 2021 година.
 28. Разгледување на Шестмесечниот извештај за работа на Полициската станица од општа надлежност „Центар“ за период од 1.1.2021 година до 30.6.2021 година.
 29. Предлог-одлука по Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 1.1.2021 година до 30.6.2021 година.
 30. Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за урбано планирање „Ф“ на Општина Центар-Скопје за 2021 година.
 31. Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за комунални дејности на Општина Центар-Скопје за 2021 година.
 32. Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за заштита на животната средина на Општина Центар-Скопје за 2021 година.
 33. Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за реконструкција и санација на основни училишта и детски градинки на Општина Центар-Скопје за 2021 година.
 34. Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за јавни работи на Општина Центар-Скопје за 2021 година.
 35. Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за спорт и рекреација на Општина Центар-Скопје за 2021 година.
 36. Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за локален економски развој на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

Comments are closed.

Close Search Window