Совет|

Дневен ред за 67 седница на Совет на Општина Центар, закажана за 22.7.2021 (четврток), во сала на Совет на Општина Центар, барака бр.6, со почеток од 13:00 часот.

1.            Предлог-план за измена и дополнување на Планот на Програми за развој за период 2021-2023 година на Општина Центар-Скопје. 

2.            Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за урбано планирање Ф на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

3.            Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за комунални дејности на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

4.            Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за реконструкција и санација на основните училишта и на детските градинки на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

5.            Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за заштита на животната средина на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

6.            Предлог-програма за измена и дополнувања на Програмата за образование на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

7.            Предлог-измени и дополнувања на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

8.            Предлог-одлука за донесување техничка исправка за ул. „Тодор Александров“-7,  „Тодор Александров“-8 и „Тодор Александров“-9 во Детален урбанистички план Градска четврт Ј 06-дел од локалитет Тасино чешмиче 1 и Тасино чешмиче 2 Општина Центар-Скопје.

9.            Предлог-одлука за донесување техничка исправка за ГП 23.14 во Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од локалитет Буњаковец 1, УМ1, УМ2, УМ3, УМ4, УМ5, УМ6, УМ8, УМ9, УМ10, УМ11, УМ12, УМ13, УМ 14, УМ15, УМ18, УМ19, УМ20, УМ 21, УМ22, УМ23, Општина Центар-Скопје.

10.          Предлог-одлука за утврдување на условите начинот и постапката за издавање одобрение за вршење дејност надвор од деловен простор на  подрачјето на Општина Центар-Скопје.

Comments are closed.

Close Search Window