Совет|

Дневен ред за 58-ма седница на Совет на Општина Центар, закажана за (четврток) 24.12.2020, со почеток од 13:00 часот, во сала на Совет (барака бр.6).

1.            Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/149 од 7.12.2020 година за усвојување на Програма за работа и развој на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за 2021 година со финансиски план, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

2.            Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/152 од 7.12.2020 година за усвојување на Годишна програма на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за вршење комунална дејност за 2021 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

3.            Предлог-програма за урбано планирање Ф на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

4.            Предлог-програма за комунални дејности на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

5.            Предлог-програма за заштита на животната средина на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

6.            Предлог-програма за јавни работи на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

7.            Предлог-програма за реконструкција и санација на основните училишта и на детските градинки на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

8.            Предлог-програма за локален економски развој на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

9.            Предлог-програма за култура на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

10.          Предлог-програма за образование на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

11.          Предлог-програма за спорт и рекреација на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

12.          Предлог-програма за здравствена, социјална заштита и заштита на деца на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

13.          Предлог-буџет на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

14.          Предлог-одлука за извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

15.          Предлог-програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2021 година

Comments are closed.

Close Search Window