Активности, Проекти|

ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ

Врз основа на Законот за здруженија и фондации („Службен весник на РМ“ бр. 52/2010),

Општина Центар-Скопје објавува

Ј А В Е Н  П О В И K

за прибирање барања за користење средства од Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2019 година, наменети за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2019 година, од Програмата ЕО-Општинска администрација, ставка 463 – Трансфери до невладини организации, потставка 463110 – Трансфери до здруженија и фондации, ќе се врши во согласност со Правилникот за постапката и начинот на распределба на финансиски средства од Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите на Општина Центар-Скопје за 2019 година и врз основа на критериумите и приоритетите што се наведени во овој повик.

 1. Вид проекти што ќе бидат финансиски поддржани:

Средствата од Буџетот на Општина Центар-Скопје ќе се користат за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите преку грантови за програми (проекти) во следниве приоритетни области: 

 • помош и заштита на лицата со физички или со ментален хендикеп и попреченост во развојот и лица со посебни потреби
 • заштита и поддршка на децата и на младите
 • развој на социјални услуги за потребите на граѓаните во социјален ризик
 • развој на услуги и поддршка на процесот на образование
 • меѓуопштинска и/или меѓународна соработка
 • заштита на животната средина и одржлив развој
 • културни манифестации и настани во интерес на граѓаните и општината
 • развој на демократијата, граѓанското општество и човековите права
 • помош и поддршка на жртви на семејно насилство

Здруженијата и фондациите треба да понудат креативни и иновативни проекти со осмислени програми и содржини што може да се имплементираат во Општина Центар-Скопје во приоритетните области определени со Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2019 година.

 • Прeдвидени средства

За финансирање на понудените програмски активности, во согласност со овој Јавен повик, ќе се користат средства од Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2019 година.

 • Доставување извештај

Здруженијата и фондациите на кои ќе им бидат доделени средства во согласност со Програмата и Правилникот запостапката и начинот на распределба на финансиски средства од Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите на Општина Центар-Скопје за 2019 година по завршувањето на своите програмски активности имаат обврска да достават наративен и финансиски извештај за користењето на средствата до Секторот за јавни дејности на Општина Центар-Скопје и до Секторот за финански прашања на Општина Центар-Скопје.

4. Право на учество и критериуми

Право на учество во Јавниот повик ќе имаат здруженијата и фондациите со седиште на територијата на Општина Центар-Скопје како матична општина (во решение или со друг доказ за седиште), каде што физички ќе се реализираат проектите, а кои ги исполнуваат следниве критериуми:

– да се регистрирани како здружение или фондација во согласност со Законот за здруженија и фондации, со седиште во Општина Центар-Скопје;

       – да имаат активна трансакциска сметка и активен статус на дејствување од најмалку една (1) година;

      – да поседуваат Статут и Решение за регистрација на здружението или фондацијата;

      – да дејствуваат на територијата на Општина Центар-Скопје;

 – да поднесат извештај за користење на средствата од Буџетот на Општината, доколку за 2018 година добиле средства преку Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите;

 – да се занимаваат со активности и проекти од јавен интерес во согласност со Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите на Општина Центар-Скопје за 2019 година.

5. Потребна документација што здружението/фондацијата треба да ја достави со Пријавата за финансиска поддршка на здруженија и фондации.

Здруженијата и фондациите што учествуваат во Јавниот повик треба да достават:

 1. Образец и Пријава за финансиска подршка;
 2. Предлог-проект;
 3. Статут и Решение за регистрација на здружението или фондацијата;
 4. Активна трансакциска сметка на здружението или фондацијата што се пријавиле на Јавниот повик на која може да се префрлат добиените средства;
 5. Тековна состојба од Централен регистер на РМ.
 6. Доколку се регистрирани во друга општина, доказ дека вршат дејност во општина Центар-Скопје.

Напомена: Образецот и Пријавата за финансиска поддршка ќе бидат достапни на веб-страницата на Општина Центар-Скопје (www.opstinacentar.gov.mk). Пријавите со нецелосна документација или пријавите што ќе бидат доставени по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат.

6. Рок и начин на доставување на пријавите.

Рок за поднесување на пријавите е 30 (триесет) дена од денот на објавувањето на овој повик на веб-страницата на Општина Центар-Скопје.

Пријавата со целокупната документација може да се достави преку пошта на адреса:

Општина Центар-Скопје

ул. „Михаил Цоков“ б1

1000 Скопје

или во Архивата на Општина Центар-Скопје (барака 6) од 9.00 до 15.00 часот.

Здруженијата и фондациите учесници во Јавниот повик ќе бидат известени за резултатите по објавувањето на Одлуката за распределба на средства од Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2019 година за финансирање на здруженија и фондации во „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“.

Називите на здруженијата и фондациите што добиле средства за проектите од областите во Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите ќе бидат објавени на веб-страницата на Општина Центар-Скопје (www.opstinacentar.gov.mk).   

Comments are closed.

Close Search Window