Совет|

Дневен ред за 60-та седница на Советот на Општина Центар, закажана за 11.2.2021 (четврток), со почеток во 13:00 часот, во сала за состаноци на Совет (барака бр.6).

Дневен ред:

1.            Разгледување на Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје за учебната 2020/2021година.

2.            Разгледување на Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „Киро Глигоров“-Скопје за учебната 2020/2021година

3.            Разгледување на Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје за учебната 2020/2021година.

4.            Разгледување на Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје за учебната 2020/2021година.

5.            Разгледување на Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „Димитар Миладинов“-Скопје за учебната 2020/2021година.

6.            Разгледување на Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „11 Октомври“-Скопје за учебната 2020/2021година.

7.            Разгледување на Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје за учебната 2020/2021година.

8.            Разгледување на Полугодишниот извештај за работа на Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“-Скопје на учебната 2020/2021 година.

9.            Предлог-одлука по Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 1.1.2020 година до 31.12.2020 година.

10.          Предлог-буџетски календар на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

11.          Предлог-одлука за прераспределба на средства од Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

12.          Предлог-одлука за проширување на средствата во Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2021 година.

13.          Предлог-одлука за давање согласност на дополна и измена на Финансискиот план на Кошаркарскиот клуб „Работнички“ АД Скопје за период од 1.1.2021 година до 31.12.2021 година.

14.          Предлог-одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Центар-Скопје и Град Скопје за заловување на кучиња на подрачјето на Град Скопје.

15.          Предлог-одлука за ослободување од плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште за реконструкција и адаптација на Универзитетска клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување-КАРИЛ.

16.          Предлог-деловник за начинот на работата и бројот на членови на Партиципативното тело од областа на урбнизмот на Општина Центар-Скопје.

17.          Предлог-одлука за донесување на Деталниот урбанистички План Градска четврт И 01-Маџир Маало 1, Општина Центар-Скопје.

Comments are closed.

Close Search Window