Совет|

Дневен ред за 50-та седница на Совет на Општина Центар, закажана за 6.8.2020 (четврток), со почеток во 13:00 часот, во сала на Совет (барака бр.6).

1.            Предлог-заклучок по Шестмесечниот извештај за работа на Полициската станица од општа надлежност „Центар“ за 2020 година.

2.            Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за урбано планирање „Ф“ на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

3.            Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за комунални дејности на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

4.            Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за заштита на животната средина на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

5.            Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за реконструкција и санација на основни училишта и  детски градинки на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

6.            Разгледување на Полугодишниот извештај  за реализација на Програмата за јавни работи на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

7.            Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за спорт и рекреација на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

8.            Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за локален економски развој на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

9.            Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за здравствена, социјална заштита и заштита на деца на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

10.          Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за образование на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

11.          Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за култура на Општина Центар-Скопје за 2020 година.

12.          Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/113 од 28.7.2020 година за усвојување на Кварталниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за период април-јуни 2020 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

13.          Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/116 од 28.7.2020 година за усвојување на Шестмесечниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за период јануари-јуни 2020 година, со детален финансиски извештај, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

14.          Предлог-одлука по Годишна програма за работа на Општинското основно училиште „Киро Глигоров“-Скопје за учебната 2020/2021 година.

15.          Предлог-одлука по Годишна програма за работа на Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје за учебната 2020/2021 година.

16.          Предлог-одлука по Годишна програма за работа на Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје за учебната 2020/2021 година.

17.          Предлог-одлука по Годишна програма за работа на Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“-Скопје за учебната 2020/2021 година.

18.          Предлог-одлука по Годишна програма за работа на Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје за учебната 2020/2021 година.

19.          Предлог-одлука по Годишна програма за работа на Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје за учебната 2020/2021 година.

20.          Предлог-одлука по Годишна програма за работа на Општинското основно училиште „11 Октомври“-Скопје за учебната 2020/2021 година.

21.          Предлог-одлука по Годишна програма за работа на Општинското основно училиште „Димитар Миладинов“-Скопје за учебната 2020/2021 година.

22.          Предлог-одлука за давање позитивно мислење на Годишна програма за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Киро Глигоров“-Скопје за учебната 2020/2021 година.

23.          Предлог-одлука за давање позитивно мислење на Годишна програма за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје за учебната 2020/2021 година.

24.          Предлог-одлука за давање позитивно мислење на Годишна програма за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје за учебната 2020/2021 година.

25.          Предлог-одлука за давање позитивно мислење на Годишна програма за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“-Скопје за учебната 2020/2021 година.

26.          Предлог-одлука за давање позитивно мислење на Годишна програма за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје за учебната 2020/2021 година.

27.          Предлог-одлука за давање позитивно мислење на Годишна програма за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје за учебната 2020/2021 година.

28.          Предлог-одлука за давање позитивно мислење на Годишна програма за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „11 Октомври“-Скопје за учебната 2020/2021 година.

29.          Предлог-одлука за давање позитивно мислење на Годишна програма за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Димитар Миладинов“-Скопје за учебната 2020/2021 година.

Comments are closed.

Close Search Window