НАДОМЕСТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
Вид – Име на услугата Издавање на одобрение за градба (е-услуга)
Обврзник физички и правни лица – сите кои градат
Цена Висината и начинот на наплата на надоместокот  ја утврдува општината, односно градот Скопје. Висината на надоместокот се утврдува во зависност од видот и обемот на објектот, степенот на изграденост и опременост, локацијата и степенот и видот на услугата.
Потребни документи

Барање до Општина Центар, Сектор за урбанизам,Одделение за градежништво ( барањето е електронски и  се поднесува во е-дозволи на www.gradezna-dozvola.mk)

Административна такса за барање


Извод од ДУП од Општина (не постар од 6 месеци)


Имотен лист за објект од АКН (не постар од 6 месеци)


Копие од катастарски план од АКН (не постар од 6 месеци)


Основен проект во pdf и dwg со потребни фази (архитектура, статика, електрика, водовод и канализација)


Ревизија на основен проект


Позитивно мислење за механичка отпорност од ИЗИИС-Скопје


Позитивно мислење за минимални барања за енергетска ефикасност


Полномошно за подносител


Геодетски елаборат, Доказ за право на градење согласно член 59-а од Закон за градење, Доколку се повеќе инвеститори се доставува правно дело согласно член 59-д став (2) од законот

Административна такса

Административна такса Тарифен број 88

Износ:  според категоризација на  објекти:
Сметка:  100000000063095
Уплатна сметка:  840 -ХХХ- 03182
Приходна шифра:  72231500
Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Центар
Банка на примач: НБРСМ
Цел:  издавање на Одобрение за градба

Прием на барањето Електронски се поднесува во е-дозволи на www.gradezna-dozvola.mk
Место на реализација Одделение за градежништво
Рок на реализација Во рок од  5 дена по исполнување на сите услови
Начин на доставување на услугата / документот Во е-дозволи на  www.gradezna-dozvola.mk и лично до подносителот на барањето-инвеститор
Потребни барања  
Рок на жалба 15 дена од приемот на Одобрението
Законски основ 1. Закон за градење и подзаконски акти
 (член 94 – 96) (поврзан со Закон за градење)
2. Програма на општина врз основа на закон (Одлука на Совет)
Забелешка Дополнување на услугата: 15 дена од приемот на Заклучок за прекин на постапката
Close Search Window