Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Податоци за подносителот на барањето:

* Задолжително да се пополни

Барам да ми се издаде:

Решение за поставување на урбана опрема: *

Во прилог на барањето доставувам:

  • Извод од соодветен регистар каде што е регистриран барателот (не постар од 6 месеци);
  • Извод од ДУП за предметниот локалитет;
  • Образложение на барањето;
  • Фотографии и цртежи со технички опис и димензии на предложената состојба и опрема, елементи на постојна комунална опрема, зеленило и инфраструктура;
  • Уплатница од 1.000,00 денари на ПП50 образец (тарифен број 93).
Click or drag a file to this area to upload.
Дозволени екстензии: .png, .gif, .jpg, .doc, .xls, .ppt, .pdf

Изјава:

  • Изјавувам дека сум согласен личните податоци наведени во барањето да се користат за потребите на Општина Центар - Скопје за спроведување на оваа постапка.
  • Изјавувам дека сум согласен сите известувања при спроведување на оваа постапка да се вршат со испраќање на документи преку електронски средства наведени во барањето.
Потпис

Се согласувам испраќањето на овој формулар да делува како мој личен електронски потпис.

Напомена:

  • Целокупната документација ќе се издава само на барателот или на лице со полномошно заверено на нотар.
  • Aдминистративната такса за услугите на Општина Центар – Скопје се доставува заедно со дополнителната пропратна документација во архивата на Општина Центар - Скопје.

НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ: Трезорска Сметка Буџет на Општина Центар – Скопје
БАНКА НА ПРИМАЧОТ: НБРМ
СМЕТКА: 100000000063095
ИЗНОС: 1000,00 денари
УПЛАТНА СМЕТКА: 840 182 03182
ПРЕТХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА: 722315 00
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА: Административна такса тарифен број 93

Close Search Window