2% ОД НАПЛАТЕНИТЕ ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА (КАСКО) И ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ ОД УПОТРЕБА НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА. (Надлежна институција – ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЈА)
Вид – Име на услугата 2% од наплатените премии за осигурување на моторни возила (каско) и осигурување од одговорност од употреба на моторните возила
Обврзник сите физички и правни лица – сопственици на моторни воизла
Цена 2% од наплатените премии за осигурување – ги наплаќаат осигурителните компании и согласно закон потоа ги уплаќаат на посебна уплатна сметка на општината
Потребни документи  
Административна такса  
Прием на барањето  
Место на реализација Надлежен орган е осигурителната компанија, која ја реализира услугата и согласно закон уплаќа 2% од наплатените премиии на посебна уплатна сметка на општината
Рок на реализација  
Начин на доставување на услугата / документот  
Потребни барања  
Рок на жалба  
Законски основ Закон за супервизија на осигурување
Забелешка  
Close Search Window