КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УЛИЦИ СО ПАТНИЧКИ, ТОВАРНИ, МОТОРНИ ВОЗИЛА, АВТОБУСИ, СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА И МОТОРЦИКЛИ, ШТО СЕ ПЛАЌА ПРИ РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛАТА  (Надлежна институција – Орган за регистрација на возила)
Вид – Име на услугата Комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, моторни возила, автобуси, специјални возила и моторцикли, што се плаќа при регистрација на возилата
Обврзник СИТЕ правни и физички лица сопственици на патнички, товарни, моторни возила, автобуси, специјални возила и моторцикли
Цена

Комуналните такси се утврдуваат во еднаква висина за сите обврзници кои вршат иста дејност или занимање, односно за сите обврзници од иста категорија.

За користење на улиците со патнички, товарни моторни возила, автобуси, специјални возила и мотоцикли и тоа: 


–   за патнички возила до 1000 кубика                  70


–   за патнички возила од 1000 до 1300 кубика   100 


–   за патнички возила од 1300 до 1500 кубика   130


–   за патнички возила од 1500 до 1800 кубика   400


–   за патнички возила над 1800 кубика                   600


–   за товарни возила по тон носивост                   130


–   за автобуси и други возила што служат за превоз на патници   700


–   за специјални возила 70


–   за сите видови мотоцикли 70 

Потребни документи  
Административна такса  
Прием на барањето  
Место на реализација Орган надлежен за регистрација на возила, каде се реализира услугата
Рок на реализација  
Начин на доставување на услугата / документот  
Потребни барања  
Рок на жалба  
Законски основ Закон за комунални такси (Службен весник на РМ бр.61/04..151/21) 
Забелешка  
Close Search Window